HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : ENG570120S
ชื่อโครงการ (ไทย) : การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมบรรยากาศและคัดขนาดผงโลหะสำหรับเครื่องอะตอมไมเซอร์แบบใช้หลักการหมุนเหวี่ยงเพื่อใช้ในการผลิตผงโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่วที่มีลักษณะเป็นเม็ดกลมขนาดละเอียดและมีออกซิเจนเจือปนในปริมาณต่ำ
ชื่อโครงการ (English) : Design and Development of Atmospheric Control and Powder Classification System for Centrifugal Atomizer for Production of Lead-Free Solder Powder with Fine Spherical Shape and Low Oxygen Content
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ (Keyword) : เครื่องอะตอมไมเซอร์แบบอาศัยหลักการหมุนเหวี่ยง, โลหะผง, การปรับบรรยากาศ, การคัดขนาดผงโลหะ, Centrifugal Atomizer, Metal Powder, Atmospheric Regulation, Powder Classification
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินงบประมาณแผ่นดิน
ชื่อทุน : งบประมาณแผ่นดิน (ปกติ)
งบประมาณที่ได้รับ : 948,700 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 ต.ค.56
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 ก.ย.58
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 8 มี.ค.61
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 18 ก.พ.62
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยประยุกต์
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -