HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : NUR550558S
ชื่อโครงการ (ไทย) : ผลของการใช้โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพการใช้ผลการวิจัยและความพอใจของพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่
ชื่อโครงการ (English) : The Effects of Research Capacity Development Programme on Research Utilization and Satisfaction of Nurses in Hatyai Hospital
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะพยาบาลศาสตร์
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ (Keyword) : การพัฒนาศักยภาพ, ความพอใจของพยาบาล, โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่, คณะพยาบาลศาสตร์
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ชื่อทุน : ทุนทั่วไป
งบประมาณที่ได้รับ : 134,400 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 ก.ย.55
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 31 ส.ค.56
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 2 ธ.ค.57
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 2 ก.พ.59
บทคัดย่อ : NUR550558S-Abstract.pdf   
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยประยุกต์
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -