HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : AGR550326S
ชื่อโครงการ (ไทย) : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมกะทิที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำและลดพลังงาน
ชื่อโครงการ (English) : Development of low glycemic index and reduced calorie coconut milk ice cream
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คำสำคัญ (Keyword) : ไอศกรีม กะทิ สารให้ความหวาน สารทดแทนไขมัน โปรตีนมะพร้าว
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ชื่อทุน : ทุนทั่วไป
งบประมาณที่ได้รับ : 380,000 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 ต.ค.55
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 ก.ย.57
วันที่ขอขยายเวลา : 31 ส.ค.58
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 18 เม.ย.61
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ :

- ผลงานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ (Proceedings)
Effects of Low Glycemic Index sweeteners on Coconut Milk Ice Cream Qualities

วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 18 เม.ย.61
บทคัดย่อ : AGR550326S-Abstract.pdf   
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยประยุกต์
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -