HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : SEC560084S
ชื่อโครงการ (ไทย) : เครื่องไตเตรทอัตโนมัติโดยใช้ตัวตรวจวัดแสง
ชื่อโครงการ (English) : An Automatic Titrator Based on a Photometric Sensor
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
ผู้ร่วมวิจัย :
สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
ที่ปรึกษา :
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ (Keyword) : Automatic titrator, photometric sensor
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินงบประมาณแผ่นดิน
ชื่อทุน : งบประมาณแผ่นดิน (ปกติ)
งบประมาณที่ได้รับ : 211,400 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 ต.ค.55
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 1 เม.ย.57
วันที่ขอขยายเวลา : 30 ก.ย.57
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 16 มี.ค.58
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ :

- ผลงาน / บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร (Publications)
An Automatic Titrator Based on a Photometric Sensor

วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 16 มี.ค.58
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยประยุกต์
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -