HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : AGR560020S
ชื่อโครงการ (ไทย) : การสกัดและศึกษาคุณลักษณะของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลและการใช้เพื่อปรับปรุงสมบัติของฟิล์มเจลาตินจากหนังปลา
ชื่อโครงการ (English) : Extraction and Characterization of Seaweed Extract and Its Use for Property Improvement of Fish-Skin Gelatin Film
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คำสำคัญ (Keyword) : สารสกัดสาหร่ายทะเล, กิจกรรมต้านออกซิเดชัน, กิจกรรมยับยั้งจุลินทรีย์ กิจกรรมการเชื่อม ประสานเจลาติน, เจลาตินจากหนังปลา, ฟิล์ม, สมบัติเชิงหน้าที่
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินงบประมาณแผ่นดิน
ชื่อทุน : งบประมาณแผ่นดิน (ปกติ)
งบประมาณที่ได้รับ : 724,900 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 ต.ค.55
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 ก.ย.57
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 5 ม.ค.59
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 5 ม.ค.59
บทคัดย่อ : AGR560020S-Abstract.pdf   
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยประยุกต์
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -