HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : NAT550033S
ชื่อโครงการ (ไทย) : การวิเคราะห์ความหนาของกะลาในปาล์มน้ำมันโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์
ชื่อโครงการ (English) : Shell thickness analysis in oil palm using SSR markers
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
สถานะ : ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คำสำคัญ (Keyword) : ความหนาของกะลา, เครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์ , ปาล์มน้ำมัน
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินงบประมาณแผ่นดิน
ชื่อทุน : งบประมาณแผ่นดิน (ปกติ)
งบประมาณที่ได้รับ : 400,000 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 ต.ค.54
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 ก.ย.56
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 18 ก.พ.57
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ :

- ผลงาน / บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร (Publications)
Identifying F2 Oil Palm (Elaeis guineensis Jacq.) Trees for Their Dura, Pisifera and Tenera Types using Fruit Morphology

วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 18 ก.พ.57
บทคัดย่อ : NAT550033S-Abstract.pdf   
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยพื้นฐาน
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -