HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : NUR550030S
ชื่อโครงการ (ไทย) : ผลของโปรแกรมการพัฒนาแกนนำเยาวชนไทยมุสลิมต่อการป้องกันการใช้ความรุนแรงในสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ : ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา
ชื่อโครงการ (English) : The Effect of the development on a Core-Team Youth Thai-Muslim Violence Prevention Program toward violence prevention on unrest situations in the Southern Thailand : Pattani Yala Narathiwat Songkhla
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ (Keyword) : การป้องกันการใช้ความรุนแรง, ความรุนแรง, วัยรุ่นไทยมุสลิม, สถานการณ์ชายแดนภาคใต้
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินงบประมาณแผ่นดิน
ชื่อทุน : งบประมาณแผ่นดิน (ปกติ)
งบประมาณที่ได้รับ : 293,000 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 ต.ค.54
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 ก.ย.56
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 31 มี.ค.57
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ :

- ผลงาน / บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร (Publications)
ผลของโปรแกรมพัฒนาแกนนำเยาวชนไทยมุสลิมต่อการป้องกันการใช้ความรุนแรงในเยาวชนชายแดนภาคใต้

วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 15 ก.ย.58
บทคัดย่อ : NUR550030S-Abstract.pdf   
ประเภทการวิจัย (วช) : การพัฒนาทดลอง
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ประยุกต์
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -