HOME

REPORT

ข้อมูลโครงการวิจัยเชื่อมโยงมาจาก ระบบ PRPM

ข้อมูลปีงบประมาณ 2565 - 2565
รวม 368 โครงการ

ลำดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการ หน่วยงานบริหารโครงการ วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุด วันที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ แหล่งทุน ชื่อทุน ปีงบประมาณ งบตลอดโครงการ ยุทธศาสตร์ (มอ) ::
1 ISL6505200S ศึกษาวิจัยและสำรวจข้อมูลการแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รศ.ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต คณะวิทยาการอิสลาม 11 พ.ย.64 - 10 มี.ค.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2565 2,768,689 -
2 SCI6505182i การพัฒนาการปลูกพืชกระทุตามมาตรฐาน GAP ผศ.ดร.สาระ บำรุงศรี คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
3 ENV6505026a การแพร่กระจายตัวของไมโครพลาสติกตามความลึกบริเวณชายฝั่งจังหวัดสงขลา ว่าที่ร้อยตรีประกฤษฎ์ นพประดิษฐ์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 470,000 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
4 CAM6505089S กลยุทธ์การอยู่รอดและรูปแบบการปรับตัวของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่เป็นผู้ขายปัจจัยการผลิตของธุรกิจโรงแรมในภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ดร.เมธาวี ว่องกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 998,900 การท่องเที่ยว
5 MED6505096a การวิเคราะห์ลำดับเบสพันธุกรรมทั้งหมดของเชื้อKlebsiella pneumoniaeที่ดื้อต่อยาคาร์บาพีเนม ผศ.คมวิทย์ สุรชาติ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 471,110 สุขภาพและการแพทย์
6 LAM6505105S แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่ต่อความสามารถทางนวัตกรรมและความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย นางสาวชมพูนุท ด้วงจันทร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 475,000 ดิจิทัลและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
7 NAT6505004S การจัดการปัจจัยเพื่อยับยั้งการสร้างเอนไซม์ย่อยเนื้อไม้ของเชื้อราสาเหตุโรคลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมัน และสมการแบบจำลองการบูรณาการปัจจัยภายใต้สภาวะห้องปฏิบัติการ ผศ.ดร.ธนัญชนก ไชยรินทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 261,250 การเกษตร
8 SAT6504004S แอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อโรคบำรุงผิวสูตรว่านหางจระเข้และทองคำ นางสาวปภัชญา กรธัชฐลิ้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัยคณะ วทท. (ทุนสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์) 2565 75,500 สุขภาพและการแพทย์
9 PHA6505154S ผลของความหลากหลายทางพันธุกรรมต่อระดับยาในเลือดของยา phenytoin ในประชากรที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย ผศ.ดร.สุทธิพร ภัทรชยากุล คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 645,000 สุขภาพและการแพทย์
10 ENG6505014S การประเมินความยั่งยืนของน้ำบาดาลในพื้นที่แอ่งน้ำบาดาลหาดใหญ่ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 457,000 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11 SAT6505058S การเสริมสมรรถนะยางเบลนด์ของยางธรรมชาติและยางรีไซเคิลด้วยการใช้ยางสกิม ผศ.ดร.ซีตีไซยีดะห์ สายวารี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 528,200 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
12 AGR6505112e การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบอาหารเสริมสำหรับเด็กเล็ก (อายุ 1-3 ปี) จากผักเหลียง ดร.วรพนิต จันทร์สุวรรณ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 448,041 ด้านเกษตรและอาหาร
13 POL6504040S มุสลิมชนกลุ่มน้อยภายใต้รัฐไทยและเมียนมาร์ นายอันวาร์ กอมะ คณะรัฐศาสตร์ 1 พ.ย.64 - 28 ก.พ.65 13 ธ.ค.64 โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานวิชาการ ประเภทหนังสือ 2565 0 ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
14 AGR6504064S การเตรียมและวิเคราะห์สมบัติของคอมพอสิตชีวภาพ จากพอลิแลคติกแอซิดและเส้นใยใบเตยหอม คณะอุตสาหกรรมเกษตร 7 ธ.ค.64 - 7 พ.ค.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2565 5,000 -
15 SAT6505039e การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบเชิงฟังก์ชันจากผลกล้วยตานีดิบและการประยุกต์ในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ แก้วมณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 346,670 อาหารและการแปรรูป
16 SCI6501014c การศึกษานิเวศวิทยาและสร้างสื่อเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์ในเกาะพระทอง ดร.พิพัฒน์ สร้อยสุข คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.69 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2565 0 -
17 NUR6505168S ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความกตัญญูต่อเป้าหมายชีวิตและความแปรปรวนอัตราการเต้นของหัวใจ ของเยาวชนไทยกลุ่มเปราะบาง รศ.ดร.กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 31 มี.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 355,000 สุขภาพและการแพทย์
18 AGR6505031e ผลของโปรตีนจากพืชต่อจุลินทรีย์ลำไส้ รศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 450,000 อาหารและการแปรรูป
19 MED6505096e การศึกษาลักษณะทางอณูชีวโมเลกุลและเปรียบเทียบลำดับจีโนมของเชื้อ vancomycin-resistant enterococci ที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล 3 แห่ง ผศ.ดร.วิภาวดี เสียงล้ำ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 471,110 สุขภาพและการแพทย์
20 SCI6505029S ชุดตรวจวัดฮิสทามีนแบบเซนเซอร์วัดสีในอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเล รศ.ดร.อาภรณ์ นุ่มน่วม คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 400,000 อาหารและการแปรรูป
21 SCI6505095M การบูรณาการตัวบ่งชี้ทางนิเวศสรีรวิทยาและความเครียดสู่ต้นแบบการจัดการระบบนิเวศชายฝั่งภายใต้สภาวะโลกร้อน ผศ.ดร.พิมพ์ชนก บัวเพชร คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 0 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
22 PHA6506001S เภสัชจลนศาสตร์ประชากรของยาแวนโคมัยซินในผู้ป่วยวิกฤตไทยที่ไม่มีภาวะช็อกและมีภาวะช็อกเหตุพิษติดเชื้อ ผศ.ดร.สิริมา สิตะรุโน คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 31 มี.ค.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินทุนภายนอก (ต่างประเทศ) FULBRIGHT 2565 668,707 สุขภาพและการแพทย์
23 NAT6501002c การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของเยาวชนในการอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านในอำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ดร.นฤมล พฤกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2565 0 -
24 MED6505160S ภูมิสาสตร์ทางยีนในผู้ป่วยที่เป็นเนื้องอกในสมองภูมิสาสตร์ทางยีนในผู้ป่วยที่เป็นเนื้องอกในสมอง ศ.ดร.คณิตพงษ์ ปราบพาล คณะแพทยศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 5,500,000 สุขภาพและการแพทย์
25 PHA6505145c พัฒนาและทดสอบความถูกต้องของเทคนิครงคเลขแผ่นบางสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณมิตรากัยนีนในพืชกระท่อมและสูตรตำรับ รศ.ดร.จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 300,000 สุขภาพและการแพทย์
26 TAE6505097c การพัฒนาไฮโดรเจลดูดซับยิ่งยวดที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพเคลือบตัวเร่งเชิงแสงเพื่อการกำจัดสีย้อม รศ.ดร.สิริญญา จันทรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 450,000 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
27 SAT6505039f ผลิตภัณฑ์คุกกี้จากแป้งกล้วยหินเสริมโพรไบโอติก ผศ.ดร.จารุวรรณ มณีศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 189,093 อาหารและการแปรรูป
28 ENV6505028S การสะสมของไมโครพลาสติกและโลหะหนักตามความลึกในแท่งดินตะกอนบริเวณพื้นที่ชุ่มนํ้า รศ.ดร.ศิริพร ประดิษฐ์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
29 ENV6505026M การกระจายตัวของขยะทะเลและไมโครพลาสติก นวัตกรรม และแนวทางการจัดการเพื่อความ ยั่งยืนของทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง รศ.ดร.ศิริพร ประดิษฐ์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 0 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
30 SCI6505056S การจับกันของพันธะไฮโดรเจนสำหรับการวัดสีของเทอร์บูลาทีนเพื่อควบคุมในผลิตภัณฑ์ยา ดร.พันธุ์วดี วัฒนสิน คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 499,840 สุขภาพและการแพทย์
31 PHA6505145e การจัดทำข้อกำหนดมาตรฐานสมุนไพรในตำรับยาแก้บิดหน้าร้อน รศ.ดร.จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 สุขภาพและการแพทย์
32 LIA6504094S เนื้อหาและบทบาทหน้าที่ของเพลงแปลงไทยในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ดร.จตุพร เพชรบูรณ์ คณะศิลปศาสตร์ 1 มิ.ย.64 - 31 พ.ค.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์ (ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร) 2565 19,300 สังคมพหุวัฒนธรรม การศึกษา
33 AGR6505007S การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แหนมเห็ดแครงโดยใช้กล้าเชื้อแบคทีเรียร่วมที่สามารถผลิตกาบาและสร้างกลิ่นรสได้ รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 542,000 อาหารและการแปรรูป
34 AGR6505051c การพัฒนาสารสกัดต้านเบาหวานจากเห็ดแครง [Schizophyllum commune] ผศ.ดร.เดชา เสริมวิทยวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 สุขภาพและการแพทย์
35 AGR6505051i เจลลี่บอลสำหรับผู้ป่วยภาวะปากแห้งน้ำลายน้อย กลืนลำบากและผู้สูงอายุ รศ.ดร.ขวัญจิต อึ๊งโพธิ์ คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
36 ENG6505023S การผลิตชีวมวลอัดเม็ดคุณภาพสูงจากชีวมวลปาล์มน้ำมัน ไม้ยางพารา และไผ่ร่วมกับการปรับปรุงคุณภาพด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลและทอร์รีแฟคชั่น ผศ.ดร.อาคม ปะหลามานิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 929,000 พลังงาน
37 SCI6505046S การเปรียบเทียบข้อมูลทรานสคริปโตมิกส์และการค้นหายีนกระตุ้นการสร้างโปรตีนก่อภูมิแพ้ในยางพาราสายพันธุ์ RRIM600 RRIT251 และ RRIT3904 ผศ.ดร.พันทิพา รุณแสง คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 สุขภาพและการแพทย์
38 SAT6505039d ผลของการประยุกต์ใช้แป้งกล้วยน้ำว้าในผลิตภัณฑ์ต่อการขนส่งน้ำตาลกลูโคสในเซลล์เยื่อบุลำไส้เพาะเลี้ยง ดร.ปิยะวรรณ์ บุญญานุพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค.64 - 29 เม.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 450,220 -
39 NAT6505025M การเพิ่มศักยภาพการผลิตและการอนุรักษ์พันธุ์พืชเครื่องดื่ม (กาแฟโรบัสต้าและโกโก้) ในภาคใต้ของประเทศไทย ผศ.ดร.ระวี เจียรวิภา คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 0 การเกษตร
40 ENV6505169S การศึกษาแนวทางการสร้างชุมชนขยะเป็นศูนย์ด้วยการแปลงขยะเป็นพลังงาน รศ.ดร.วรางคณา จุติดำรงค์พันธ์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 900,000 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
41 NAT6505135S การคัดเลือกพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านทนแล้งเพื่อลดผลกระทบจากสภาวะแล้ง ผศ.ดร.กรกช นาคคนอง คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 297,200 การเกษตร
42 PHA6505022b การพัฒนาระบบนำส่งยาวัณโรคไปยังเซลล์เป้าหมายโดยอาศัยหลักการกระตุ้นกลไกออโตฟาจีของเซลล์ ศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 450,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
43 NAT6505025a การจำแนกความหลากหลายทางพันธุกรรมและลักษณะทางกายภาพของเมล็ดกาแฟโรบัสต้าในภาคใต้ ผศ.ดร.ระวี เจียรวิภา คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 460,000 การเกษตร
44 HUM6505052S แบบจำลองสมการโครงสร้างวิเคราะห์การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในสินค้าและบริการท่องเที่ยวเชิงสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ในอาเภอเบตง จังหวัดยะลา ผศ.ดร.ชาคร ประพรหม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 833,300 การท่องเที่ยว
45 CMS6505186S นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลสำหรับสถานศึกษาใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผศ.ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล คณะวิทยาการสื่อสาร 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 641,100 -
46 AGR6505051g ประสิทธิภาพของการรับประทานคาร์โบไฮเดรตที่มีส่วนประกอบของสารสกัดมาตรฐานขิงก่อนผ่าตัดรักษาโรคเนื้องอกสมอง ผศ.ดร.อนุกูล แก้วบริสุทธิ์สกุล คณะแพทยศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 1,000,000 สุขภาพและการแพทย์
47 AGR6505153b การสกัดแคโรทีนอยด์จากเนื้อตาลสุกด้วยเครื่องไมโครเวฟแบบไม่ใช้ตัวทาละลายและแบบใช้น้ามันพืชเป็น ตัวทาละลาย ผศ.ดร.บุษวรรณ หิรัญวรชาติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 450,000 -
48 LIA6504020S การปรับตัวของการท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะยาวน้อยในสถานการณ์โควิด 19 ดร.บัณฑิตา ฮันท์ คณะศิลปศาสตร์ 10 พ.ย.64 - 10 พ.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์ (ประเภททั่วไป) 2565 100,000 ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
49 AGR6504032S การอยู่รอดของโพรไบโอติกในเยลลี่น้ำส้มสายชูหมัก คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย.64 - 31 มี.ค.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2565 5,000 -
50 ENG6505078S การพัฒนาขบวนการเชื่อมเทอร์มิตโดยผงเชื่อมเทอร์มิตที่ผลิตขึ้นใหม่ รศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 -
51 SAT6505039b การประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพของกล้วยพันธุ์ท้องถิ่น: ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร ฤทธิ์ต้านการอักเสบในสัตว์ทดลอง และฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย Helicobacter pylori ที่เป็นสาเหตุของแผลและมะเร็งในกระเพาะอาหาร ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ คณะการแพทย์แผนไทย 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 612,300 สุขภาพและการแพทย์
52 EDU6505172S รูปแบบการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิตอลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้และเพิ่มความมั่นคงทางอาชีพสำหรับเยาวชนในสามจังหวัดภาคใต้ชายแดน ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ คณะศึกษาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 1,500,000 สังคมพหุวัฒนธรรม การศึกษา
53 UIC6505044S การศึกษาพฤติกรรมการเสริมแรงและโครงสร้างจุลภาคของยางธรรมชาติดัดแปรสำหรับเสริมสมรรถนะอุตสาหกรรมยางพาราในอนาคต นายอับดุลฮากิม มะสะ วิทยาลัยนานาชาติ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 การเกษตร
54 MED6505096c การวิเคราะห์ลำดับจีโนมของเชื้อ Pseudomonas aeruginosa ที่ดื้อต่อยากลุ่ม carbapenem ผศ.คมวิทย์ สุรชาติ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 471,110 สุขภาพและการแพทย์
55 MED6505193M ไมโครไบโอต้าในช่องท้องและมะเร็ง ผศ.ดร.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 0 ด้านสุขภาพการแพทย์
56 ENG6505084b การผลิตโมโนกลีเซอไรด์ความบริสุทธิ์สูงจากกลีเซอรอลดิบและการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 900,000 อาหารและการแปรรูป
57 AGR6505051h การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนและมีผักเหรียงเป็นส่วนผสมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งในระยะพักฟื้น ดร.ปรียาภรณ์ เดชอรัญ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 สุขภาพและการแพทย์
58 SCI6501016M การริเริ่มงานวิจัยเชิงบูรณาการเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นในการส่งเสริมการอนุรักษ์และต่อยอดใช้ประโยชน์ป่าปาล์มสาคูอย่างยั่งยืน นางสาวอวัศยา พิมสาย คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2565 0 -
59 ENV6505159S การศึกษาแนวทางการพัฒนาเม็ดจุลินทรีย์ผสมหนาแน่นสูงระหว่างสาหร่าย-แบคทีเรียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำทิ้งชุมชนและเป็นวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ รงค์สยามานนท์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 พลังงาน
60 AGR6505062b การปกป้องระบบประสาทและการส่งเสริมความสามารถทางสมองของเปปไทด์รังนกในอัลไซเมอร์เซลล์เพาะเลี้ยงและในหนูที่มีภาวะสมองเสื่อมจากหลอดเลือดสมองตีบตัน ผศ.ดร.นวลพรรณ ศิรินุพงศ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 900,000 สังคมสูงวัย
61 NAT6505025b ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพสำหรับสภาวะทนแล้ง ( Drought Tolerant Biomarker) ของกาแฟพันธุ์พื้นเมืองและโกโก้ นายเอกราช นวลละออง คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 460,000 การเกษตร
62 AGR6505112b การศึกษาราเอนโดไฟต์ในผักเหลียง ผลของราต่อการเจริญของพืช และสารออกฤทธิ์ที่ได้จากรา ดร.ลักขณา กัณหะยูวะ วิงก์ฟิลด์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 พ.ย.64 - 31 ต.ค.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 448,042 การเกษตร
63 SCI6505103S การเตรียมเซนเซอร์ยืดหยุ่นจากวัสดุเชิงประกอบของยางธรรมชาติและท่อนาโนคาร์บอนเพื่อการประยุกต์ใช้เป็นองค์ประกอบในหุ่นยนต์นิ่มสำหรับอนาคต ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 -
64 ENG6505017M การพัฒนาและปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาจากผลพลอยได้ของกระบวนการผลิตโกโก้และกาแฟเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ รศ.ดร.กฤช สมนึก คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 พ.ย.64 - 31 ต.ค.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 0 การเกษตร
65 SCI6505090S อาหารหมักชนิดเซลลูโลสจากเชื้อ Rhodococcus sp. MI 2: การวิเคราะห์ยีนที่เกี่ยวข้องในการผลิตและการเพิ่มผลผลิตโดยการกลายพันธุ์ รศ.ดร.สมพร ตั๊นสกุล คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 การเกษตร
66 ENG6505017d การใช้เปลือกฝักโกโก้หมักด้วย Trichoderma reesei และ Aspergillus oryzae เพื่อเป็นอาหารแพะนม ดร.ปิตุนาถ หนูเสน คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 450,000 การเกษตร
67 SCI6505180S การตอบสนองต่อสภาวะขาดฟอสฟอรัสในระดับเซลล์ของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี ผศ.ดร.ล้อมพงศ์ กลิ่นนาวี คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 250,400 -
68 MED6505175S การสร้างและระบุคุณสมบัติของเซลล์ดื้อยาเคมีบาบัดคาร์โบพลาตินและพาซิแทกเซลในเซลล์มะเร็งปอดเพาะเลี้ยงชนิดไม่ใช่เซลล์เล็ก ผศ.ดร.ปฤษณา เรืองรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 301,500 สุขภาพและการแพทย์
69 PHA6505022d การพัฒนายาอมเม็ดนิ่มเป็นระบบนำส่งเคอร์คูมินอยด์และแคนนาบิไดออล รศ.ดร.ขวัญจิต อึ๊งโพธิ์ คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 450,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
70 AGR6505055c การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพในระดับหลอดทดลองและในระบบจำลองลำไส้ใหญ่มนุษย์ของเครื่องแกงภาคใต้เพื่อพัฒนาเป็นโภชนเภสัชภัณฑ์ ดร.ปรียาภรณ์ เดชอรัญ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 450,000 สุขภาพและการแพทย์
71 SCI6505124S เซนเซอร์สำหรับโรคเบาหวานเพื่อการติดตามผลระยะไกล รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 สุขภาพและการแพทย์
72 ENG6505021S การพัฒนาเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนและเครื่องผสมแบบไฮริดสำหรับใช้ในระบบทำน้ำอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์ ผศ.ดร.มักตาร์ แวหะยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 พลังงาน
73 SCI6501016c บทบาทของป่าปาล์มสาคูในการสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่น นางสาวอวัศยา พิมสาย คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2565 499,500 -
74 SCI6505182j การพัฒนาโฟมทำความสะอาดเปลือกตาที่ประกอบด้วยสารสกัดกระทุสำหรับภาวะเปลือกตาอักเสบ รศ.ดร.ขวัญจิต อึ๊งโพธิ์ คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
75 MED6505192a การศึกษามะเร็งเหนือพันธุกรรมของผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงพันธุกรรมสำหรับตัวบ่งชี้ชนิดไมโครอาร์เอ็นเอ หรือเอ็กตร้าเซลลูลาร์เวสซิเคิล ผศ.ดร.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 450,000 สุขภาพและการแพทย์
76 SCI6501032S ชุดตรวจหาสารเคอร์คูมินในผงขมิ้นชัน ผศ.ดร.สุชีรา ธนนิมิตร คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 สุขภาพและการแพทย์
77 SCI6505082S การยกระดับการทำวิจัยในชั้นเรียนด้วยระบบวิจัยอัจริยะแบบครบวงจรสำหรับพัฒนาครูสามจังหวัดชายแดนใต้ ผศ.ดร.ใกล้รุ่ง สามารถ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 สังคมพหุวัฒนธรรม การศึกษา
78 DEN6505176S การพัฒนาสารยึดติดทางทันตกรรมสำหรับบูรณะฟันที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและทนต่อการเสื่อมสภาพเพื่อยืดอายุการใช้งานในช่องปาก ดร.สุพิชชา ตลึงจิตร คณะทันตแพทยศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 สุขภาพและการแพทย์
79 ENG6505073S การศึกษาพฤติกรรมการกัดกร่อนของการเชื่อมซ่อมตู้โดยสารรถไฟอะลูมิเนียม ดร.ศศิรัศมิ์ ไชยดีสูงเนิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 -
80 MED6505096d Whole-genome sequencing เพื่อแสดงการแพร่กระจายของเชื้อ Clostridioides difficile ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ผศ.ดร.กมนนัทธ์ ศิงฆมานันท์ คณะแพทยศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 470,000 สุขภาพและการแพทย์
81 LIA6505030S การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดสงขลา ผศ.ดร.กรฎา มาตยากร คณะศิลปศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 489,800 ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
82 MED6505096g สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ดและราต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อดื้อยา ดร.ลักขณา กัณหะยูวะ วิงก์ฟิลด์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 พ.ย.64 - 31 ต.ค.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 400,000 สุขภาพและการแพทย์
83 SCI6505114c การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าของเส้นใยปาล์มในการผลิตกระถางเพาะชำย่อยสลายได้ทางชีวภาพ รศ.ดร.แก้วตา แก้วตาทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 198,803 -
84 AGR6505156b การใช้ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งและสารสกัดใบฝรั่งในการลดการเกิดมะเร็งลำไส้ ผศ.ดร.พิไลวรรณวดี หุตะเมขลิน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 426,000 อาหารและการแปรรูป
85 AGR6505112f การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบอาหารสุขภาพเพื่อผู้สูงวัยจากผักเหลียง ผศ.ดร.นวลพรรณ ศิรินุพงศ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 448,041 ด้านเกษตรและอาหาร
86 SCI6505114b การเตรียมเยื่อแผ่นเชิงประกอบโดยการผสมเซลลูโลสดัดแปรจากทะลายปาล์มเปล่าร่วมกับพอลิแลกไทด์เพื่อประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย รศ.ดร.วัชนิดา ชินผา คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 248,503 -
87 TAE6505097d การพัฒนาครัยโอเจลคอมพอสิทเพื่อการกำจัดธาตุอาหารในน้ำ รศ.ดร.อารีย์ ชูดำ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 450,000 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
88 MED6505096f การวิเคราะห์กลไกการทนทานและการเฝ้าระวังการดื้อยา fosfomycin ในเชื้อ Acinetobacter baumannii ที่ดื้อต่อยา carbapenem รศ.ดร.ศรัญญู ชูศรี คณะแพทยศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 471,110 สุขภาพและการแพทย์
89 LIA6504054S การจัดการมาตรฐานการให้บริการที่พึงปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ของชุมชนท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล ดร.ห้าวหาญ ทวีเส้ง คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ค.64 - 1 ก.ค.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์ (ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร) 2565 0 การท่องเที่ยว
90 DEN6504003S การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ของรูปแบบการจัดบริการทันตกรรมในเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ รศ.ดร.สุกัญญา เธียรวิวัฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 26 พ.ย.64 - 26 พ.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน ทุนทั่วไป (กองทุนวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์) 2565 0 สุขภาพและการแพทย์
91 AGR6504063S การศึกษาสมบัติของไม้คอมพอสิตโปร่งแสงซึ่งเตรียมจากขี้เลื่อย คณะอุตสาหกรรมเกษตร 7 ธ.ค.64 - 7 พ.ค.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2565 5,000 -
92 PHA6505022M การวิจัยและพัฒนาระบบนำส่งยาสำหรับโรคติดเชื้อ ศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 0 สุขภาพและการแพทย์
93 AGR6505155b การเตรียมบรรจุภัณฑ์ชนิดแอคทีฟที่สามารถย่อยสลายได้ที่ประกอบด้วยนาโนไฟเบอร์จากไคโตแซนที่เติมไคโตโอลิโกแซคคาไรด์สำหรับยืดอายุการเก็บรักษาสัตว์น้ำ ผศ.ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
94 ENV6505026b การแพร่กระจายและการสะสมของไมโครพลาสติกในนํ้า ดิน และสัตว์นํ้า: กรณีศึกษาคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา รศ.ดร.ศิริพร ประดิษฐ์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 770,000 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
95 AGR6505112M การวิจัยและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผักเหลียงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางด้านเกษตรและอาหาร รศ.ดร.สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 0 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
96 AGR6505031M การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโปรตีนพืชเพื่อการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์เลี้ยง รศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 0 อาหารและการแปรรูป
97 ENV6505106c การสะพรั่งของแพลงก์ตอนที่สร้างพิษ (harmful algal blooms: HABs) ในทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา ผศ.ดร.รุจินาถ ศรีวุ่น คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 275,200 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
98 ENG6505054S การพัฒนาห้องเผาไหม้แบบพัลส์และหัวเผาให้ความร้อนสำหรับแก๊สชีวภาพ รศ.ดร.ชยุต นันทดุสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 1,290,590 พลังงาน
99 LIA6504047S การแปรของเสียงที่มีผลกระทบต่อการสื่อสารด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษ ดร.จอมใจ สุทธินนท์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ธ.ค.64 - 30 พ.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์ (ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร) 2565 70,000 สังคมพหุวัฒนธรรม การศึกษา
100 ENV6505006S การประเมินพื้นที่เสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากยุงลายด้วยเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ผศ.ดร.นริสรา นุธรรมโชติ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 429,840 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
101 SCI6505086S การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่สัมพันธ์กับการทนโรคตายด่วนในกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) เพื่อใช้ในการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์กุ้ง ผศ.ดร.พลสิทธิ์ สถาผลเดชา คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 การเกษตร
102 SCI6505013S การวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมตลอดจีโนมของจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพทางอุตสาหกรรมและระบบปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางด้านอาหารปลอดภัยโดยใช้การวิเคราะห์ทางชีวสารสนเทศ ผศ.คมวิทย์ สุรชาติ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 900,000 อาหารและการแปรรูป
103 SAT6505064S การพัฒนาเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์สมรรถนะสูงและนำไฟฟ้าจากยางธรรมชาติชนิดดัดแปรเบลนด์กับฟลูออโรพอลิเมอร์ ผศ.ดร.สุบฮาน สาและ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 585,900 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
104 SCI6505182b ปัจจัยสิ่งแวดล้อมและคุณสมบัติของดินต่อปริมาณสารสำคัญสารโรโดไมรโทน ผศ.ดร.สาระ บำรุงศรี คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 230,000 ด้านเกษตรและอาหาร
105 AGR6505055a การศึกษาอัตลักษณ์กลิ่นรสของเครื่องแกงภาคใต้เพื่อใช้เป็นลายพิมพ์ต้นแบบของเครื่องแกงและกำหนดอัตลักษณ์ด้านกลิ่นรสจำเพาะของผลิตภัณฑ์เครื่องแกงภาคใต้ ผศ.ดร.รชนิภาส สุแก้ว สมัครธำรงไทย คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 450,000 อาหารและการแปรรูป
106 SCI6501016a การกระจาย สถานภาพ และความหลากหลายทางพันธุกรรมของปาล์มสาคูในภาคใต้ ดร.พิพัฒน์ สร้อยสุข คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2565 490,000 -
107 AGR6505062d ผลของสารสกัดรังนกไทยเพื่อลดจุดแก่และชะลอการเสื่อมสภาพของผิวหนังในวัยชรา ดร.ชิตติพงษ์ ทิพบรรจง คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 900,000 สุขภาพและการแพทย์
108 LIA6505133S การสร้างสรรค์นิทานประกอบภาพวาดสองภาษา โดยการมีส่วนร่วมของเยาวชนไทยพุทธและมุสลิม เพื่อเรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รศ.ดร.ปัญญา เทพสิงห์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 592,930 สังคมพหุวัฒนธรรม การศึกษา
109 AGR6505011a นวัตกรรมกล้าเชื้อซิมไบโอติกเพื่อการสกัดแอลฟาและเบต้าไคตินพร้อมทั้งผลิตผลพลอยได้ มูลค่าสูงจากวัสดุเศษเหลือโรงงานแปรรูปอาหารทะเล ศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 483,400 อาหารและการแปรรูป
110 SCI6505059S การค้นหาตัวชี้วัดทางชีวภาพบนผิวของมะเร็งเต้านมชนิด triple negative เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการรักษาแบบภูมิคุ้มกันบำบัด นางสาวเพราพิมพ์ ลิ่มสกุล คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 811,800 สุขภาพและการแพทย์
111 ENV6505026e การกําจัดขยะไมโครพลาสติกด้วยวิธี Zooextraction: กรณีศึกษาในหอยกะพงเทศ บริเวณทะเลสาบ สงขลาตอนนอก ดร.เอกนรินทร์ รอดเจริญ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 470,000 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
112 IPS6505134S บูรณาการความรู้และพัฒนา เศรษฐกิจสงัคม ประชากร งบประมาณ/แผนงานพฒันาของรฐักบั ข้อมูลเหตุการณ์ความไม่สงบในจงัหวัดชายแดนภาคใต้และแบบแผนทัศนคติของประชาชนเพื่อ การสร้างสันติภาพ ความสมานฉันท์และการพัฒนาที่ยงั่ยืน ผศ.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี สถาบันสันติศึกษา 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 1,270,000 สังคมพหุวัฒนธรรม การศึกษา
113 AGR6505062M ฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของรังนกต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับความชรา ผศ.ดร.นวลพรรณ ศิรินุพงศ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 0 สังคมสูงวัย
114 SAT6505037b เศษเหลืออุตสาหกรรมโฟมยางเพื่อพัฒนาปะเก็นยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกทนน้ำมันและความร้อน รศ.ดร.อโนมา ธิติธรรมวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 227,180 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
115 AGR6505051k ผลของสารสกัดจากสาหร่ายทุ่นต่อจุลินทรีย์ประจำถิ่น การหดตัว และการคัดหลั่งของเหลวในลำไส้ใหญ่ของหนูถีบจักรที่มีอาการท้องผูก ดร.นวิยา ฮุยเป้า คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 900,000 สุขภาพและการแพทย์
116 PHA6505110S อนุพันธ์ของควินอกซาลีนและลูกผสมลอว์โซน-ควินอกซาลีนสำหรับเป็นสารต้านอัลไซเมอร์ รศ.ดร.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 271,383 สุขภาพและการแพทย์
117 AGR6505155M การใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปกุ้ง: น้ำมันกุ้ง แอสตาแซนธิน และบรรจุภัณฑ์แอคทีฟจากไคโตแซนเพื่อการยืดอายุการเก็บรักษาอาหารทะเล ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 0 อาหารและการแปรรูป
118 ENV6505106b การศึกษากลไกการเกิดการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชในอ่าวป่าตอง จังหวัดภูเก็ต นายธนกร จิวรุ่งเรืองกุล คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 363,500 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
119 ENG6505015b การผลิตเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากชีวมวลที่เกิดจากการสกัดน้ำมันปาล์มดิบโดยใช้กระบวนการไพโรไลซิสและไพโรไลซิสร่วมแบบเร็ว ผศ.ดร.อาคม ปะหลามานิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 900,000 พลังงาน
120 MED6505096i การพัฒนายาต้านวัณโรคตัวใหม่ ดร.วนิศา สะแลแม คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 942,220 สุขภาพและการแพทย์
121 AGR6505032S ส่วนผสมอาหารฟังก์ชันต่อสมดุลจุลินทรีย์ลำไส้ในคนปกติ ผู้ป่วยอัลไซเมอร์และผู้ป่วยโรคอ้วน รศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 อาหารและการแปรรูป
122 SCI6505114a การเตรียมและการดัดแปรไมโครคริสตันลีนเซลลูโลสซึ่งทำงานได้หลากหลายหน้าที่จากทะลายปาล์มเปล่าเพื่อปรับปรุงการหน่วงไฟและสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุเชิงประกอบซึ่งสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพของพอลิแลกไทด์ รศ.ดร.วรศักดิ์ เพชรวโรทัย คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 322,134 -
123 MED6505192M ตัวบ่งชี้ชีวภาพใหม่ของมะเร็งเหนือพันธุกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ผศ.ดร.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 0 ด้านสุขภาพการแพทย์
124 SCI6505009S ผลของอุณหภูมิและปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นต่อมวลชีวภาพ ความหลากหลาย การฟื้นตัว ของประชาคมสาหร่ายทะเลและแบคทีเรียที่อยู่ร่วมกัน ผศ.ดร.จารุวรรณ มะยะกูล คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 432,400 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
125 SCI6505114e การผลิตเชื้อเพลิงและสารเคมีชีวภาพจากเศษเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมปาล์มนํ้ามันและ อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา ผศ.ดร.นีรนุช ภู่สันติ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 184,076 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
126 PHA6505183S การพัฒนาแผ่นแปะรักษาแผลติดเชื้อในผู้ป่วยเบาหวานจากคาร์บอกซีเมททิลเซลลูโลส จากกากปาล์มนํ้ามัน ผศ.ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 -
127 AGR6504038S การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกอมเคี้ยวหนึบที่มีส่วนผสมของโกโก้ผง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย.64 - 31 มี.ค.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2565 5,000 -
128 AGR6505011M นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการสกัดและผลิตสารออกฤทธิ์ชีวภาพมูลค่าสูงจากวัสดุเศษเหลือโรงงานแปรรูปอาหารทะเลอย่างคุ้มค่า ศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 0 อาหารและการแปรรูป
129 ENG6505015a การศึกษาศักยภาพการใช้น้ำมันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิงเหลวสำหรับการเผาไหม้โดยตรงเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม ผศ.ดร.มักตาร์ แวหะยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 900,000 พลังงาน
130 SCI6505182c การใช้ไมโครแซทเทลไลท์ AFLP และพลาสติดยีนเพื่อศึกษาพันธุศาสตร์ประชากรสำหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชกระทุในภาคใต้ นายมรรษภูมิ เดชเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 -
131 DEN6505075b โครงร่างทดแทนกระดูกไหมไฟโบรอินชนิดสองพื้นผิวสำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก ศ.ดร.ธงชัย นันทนรานนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 456,000 สุขภาพและการแพทย์
132 MED6504050S การศึกษาโปรตีนเป้าหมายของสารสังเคราะห์ (?)-kusunokinin ในมะเร็งเต้านมชนิดที่มีการแสดงออกของ ER และ HER2 รศ.ดร.พจนพร ไกรดิษฐ์ คณะแพทยศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 มิ.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน ทั่วไป (คณะแพทยศาสตร์) 2565 319,200 ด้านสุขภาพการแพทย์
133 SCI6505131b การศึกษาสารสกัดจากเมล็ดและกากวัตถุดิบในการแปรรูปโกโก้เพื่อพัฒนาเป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีสมบัติลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลในร่างกาย นายเอกราช นวลละออง คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 450,000 การเกษตร
134 SCI6505108S การสังเคราะห์ ศึกษาโครงสร้าง และเปรียบเทียบสมบัติการเป็นสารยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านมของสารประกอบออร์แกโนเมทัลลิกของโลหะรูทีเนียม(II) และคอปเปอร์(I) เมื่อใช้ลิแกนด์ช่วยเป็น บิสไดฟีนิลฟอสฟิโนอีเทน บิสไดฟีนิลฟอสฟิโนบิวเทน และไพราซีนคาร์บอกซาไมด์ ผศ.ดร.นรารักษ์ หลีสกุล คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 648,800 สุขภาพและการแพทย์
135 ENV6505002b การศึกษาการเปลี่ยนแปลงธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเลและพื้นท้องทะเลบริเวณเกาะภูเก็ต ผศ.ดร.มนัสวัณฏ์-แสงศักดา ภัทรธำรง คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 158,000 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
136 ENG6505163S การเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเตาเผาอิฐโดยใช้ไม้สับย่อย ผศ.ดร.มักตาร์ แวหะยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 900,000 พลังงาน
137 AGR6504037S กิจกรรมการต้านออกซิเดชันและสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากรำข้าวสังข์หยดและเล็บนก คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย.64 - 31 มี.ค.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2565 5,000 -
138 AGR6504026S การศึกษากระบวนการผลิตกล้วยน้ำว้าผลด้วยวิธีการอบแห้งแบบโฟมแมท คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย.64 - 31 มี.ค.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2565 5,000 -
139 AGR6504031S การผลิตน้ำมันยีสต์จากกลีเซอรอลดิบและน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย.64 - 31 มี.ค.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2565 5,000 -
140 AGR6504033S ผลของสารสกัดเอทานอลมะเดื่อฉิ่งต่อคุณภาพและความคงตัวต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันของเจลซูริมิปลาซาร์ดีนระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย.64 - 31 มี.ค.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2565 5,000 -
141 AGR6504039S ถ่านไบโอชาร์อัดแท่งจากกากผลปาล์ม คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย.64 - 31 มี.ค.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2565 5,000 -
142 SCI6505179M การปรับปรุงผลผลิตและการจัดการการปลูกข้าวไร่ในภาคใต้ของประเทศไทย ผศ.ดร.ล้อมพงศ์ กลิ่นนาวี คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 0 -
143 RDO6505139S การกำจัดคาร์บอนและไนโตรเจนในน้ำเสียโรงงานอาหารทะเลโดยระบบเมมเบรนชีวภาพแบบไร้อากาศร่วมกับระบบแอนนาม็อกซ์เพื่อลดการใช้พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม ศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
144 ENG6505017b ศักยภาพการใช้ประโยชน์สาร Phytochemical Contents ของเปลือกผลกาแฟต่อกระบวนการหมัก สมดุลไนโตรเจน และการต้านอนุมูลอิสระในเลือดของแพะ รศ.ดร.ปิ่น จันจุฬา คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 พ.ย.64 - 31 ต.ค.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 450,000 การเกษตร
145 SAT6505039c บทบาทของสารประกอบเชิงฟังก์ชันที่เตรียมจากกล้วยพันธุ์ท้องถิ่นภาคใต้ต่อการป้องกันภาวะเมตาบอลิกซินโดรม ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ คณะการแพทย์แผนไทย 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 774,379 สุขภาพและการแพทย์
146 NAT6505003b โรคอุบัติใหม่ของแก้วมังกรและการจัดการโรค รศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 การเกษตร
147 AGR6505156M การใช้โปรตีเอสจากเครื่องในปลาทูน่าเพื่อปรับปรุงระบบการย่อยอาหารและการใช้ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุ้งและสารสกัดใบฝรั่งเพื่อป้องกันโรคระบบทางเดินอาหาร ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 0 อาหารและการแปรรูป
148 ENV6505158S การพัฒนาเซลล์ตรึงผสมสาหร่าย-แบคทีเรียเพื่อทดแทนการเติมอากาศในระบบบำบัดน้ำเสียแบบเมมเบรนชีวภาพ ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ รงค์สยามานนท์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 พลังงาน
149 PHA6505145a ความคงตัวของสารมิตรากัยนีนและ 7-ไฮดรอกซีมิตรากัยนีนในใบกระท่อมภายใต้สภาวะเร่งด้วยความร้อน รศ.ดร.อนุชิต พลับรู้การ คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 สุขภาพและการแพทย์
150 AGR6505055M ถอดรหัสนวัตกรรมและอัตลักษณ์เครื่องแกงภาคใต้สู่สากล ดร.ปรียาภรณ์ เดชอรัญ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 0 สุขภาพและการแพทย์
151 SCI6505179a สภาวะพึ่งพาอาศัยกันระหว่างอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซากับข้าวไร่ ผศ.ดร.ล้อมพงศ์ กลิ่นนาวี คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 408,700 การเกษตร
152 PHA6505145M การวิจัยและพัฒนาพืชกระท่อมสู่พืชเศรษฐกิจชุมชน รศ.ดร.จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 0 สุขภาพและการแพทย์
153 SCI6505104S การศึกษาฤทธิ์ป้องกันและรักษาอาการพาร์กินสันที่ชักนำด้วยโรติโนนของสารสกัดจากกระท่อมด้วยการประเมินผลจากคลื่นไฟฟ้าสมอง ความผิดปกติของพฤติกรรมและทักษะการเคลื่อนไหว และจุลินทรีย์ในลำไส้ ผศ.ดร.ดาร์เนีย เจ๊ะหะ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 1,450,000 สุขภาพและการแพทย์
154 PHA6505145d รูปแบบสารทุติยภูมิและฤทธิ์ต้านอักเสบของพืชกระท่อมในภาคใต้ ดร.อธิป สกุลเผือก คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 สุขภาพและการแพทย์
155 AGR6505151M ปลิงทะเล : การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงและการควบคุมคุณภาพ ผศ.ดร.ปุณณาณี สัมภวะผล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 0 อาหารและการแปรรูป
156 SCI6505115S ศึกษาผลการต้านโรคเบาหวานของ Lactobacilllus paracasei SD1 และ Lactobacilllus rhamnosus SD11 ในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยเสตรปโทโซโทซิน ผศ.ดร.จงดี นพรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 900,000 สุขภาพและการแพทย์
157 AGR6505112c เทคนิคการเก็บเกี่ยว การเตรียมขั้นต้นและการเก็บรักษาที่เหมาะสมต่อคุณค่าทางโภชนาการ ชนิดและปริมาณสารออกฤทธิ์ สารสำคัญต่อการเป็นอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ รศ.ดร.สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 948,042 ด้านเกษตรและอาหาร
158 RDO6505149S การกำจัดซัลไฟล์พร้อมกับไนโตรเจนในกระแสก๊าซชีวภาพและน้ำเสียของโรงงานน้ำยางข้นด้วย กระบวนการออโตโทรฟิกดีไนตริฟิเคชัน โดยวัฏจักรร่วมซัลเฟอร์คาร์บอนและไนโตรเจน ศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 607,798 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
159 ENG6505084c การผลิตกลีเซอรอลคาร์บอเนตจากกลีเซอรอลดิบสำหรับวัสดุผสมชีวภาพและการ ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.สุกฤทธิรา รัตนวิไล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 603,000 อาหารและการแปรรูป
160 MED6505096M การศึกษาลักษณะทางอณูชีวโมเลกุลของเชื้อแบคทีเรียดื้อยาในโรงพยาบาลและสารต้านจุลชีพชนิดใหม่ รศ.ดร.ศรัญญู ชูศรี คณะแพทยศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 2,230 สุขภาพและการแพทย์
161 NAT6505003a โรคอุบัติใหม่ของยางพาราและแนวทางการจัดการ รศ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 800,000 การเกษตร
162 ENG6505093S การออกแบบระบบการหยิบในคลังสินค้าสำเร็จรูปของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง รศ.ดร.นิกร ศิริวงศ์ไพศาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 700,000 อาหารและการแปรรูป
163 PHA6505081S การพัฒนาชุดตรวจจับความหลากหลายทางเภสัชพันธุศาสตร์ของยีนส์ VKORC1 และ CYP2C9 ด้วยเทคนิคมัลติเพลกซ์สนิปแลมป์แบบแลทเทอรัลโฟลว์เพื่อการปรับขนาดยาวาฟาริน นางสาวปวีณา วงศ์วิทย์วิโชติ คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 545,000 สุขภาพและการแพทย์
164 SCI6501014b ความหลากหลาย การกระจาย ประชากร และนิเวศวิทยาเบื้องต้นของทรัพยากรชีวภาพในชายฝั่งทะเลของเกาะพระทอง ผศ.ดร.กริ่งผกา วังกุลางกูร คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.69 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2565 0 -
165 SCI6505061a ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสกัดสาหร่ายพวงองุ่น ทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดสาหร่ายพวงองุ่น และการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ผศ.ดร.ศรัณยา พีระเกียรติขจร คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 270,000 สุขภาพและการแพทย์
166 AGR6505051M การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอาหารทางการแพทย์ ผศ.ดร.จุฑา ทาคาฮาชิ ยูปันคิ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 0 สุขภาพและการแพทย์
167 SCI6505123S เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดมะเร็งหลายชนิด รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 สุขภาพและการแพทย์
168 AGR6504034S การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อไก่เพื่อสุขภาพด้วยเจลอิมัลชันเสริมน้ำมันจากเมล็ดแฟลกซ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย.64 - 31 มี.ค.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2565 5,000 -
169 ENG6505084M การเพิ่มศักยภาพการใช้กลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลประสิทธิภาพสูงเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโอลิโอเคมีคอลอย่างยั่งยืน รศ.ดร.ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 0 อาหารและการแปรรูป
170 SCI6505143M การพัฒนาและสร้างนวัตกรรมสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรเพื่อใช้ในการป้องกันและชะลอการเสื่อมของระบบประสาทและสมอง รศ.ดร.พรทิพย์ ประพันธ์พจน์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 0 สุขภาพและการแพทย์
171 SCI6505061M การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดสาหร่ายพวงองุ่นและการหมักสาหร่ายพวงองุ่น เพื่อส่งเสริมสุขภาพของระบบทางเดินอาหารและภูมิคุ้มกัน ผศ.ดร.ศรัณยา พีระเกียรติขจร คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 0 สุขภาพและการแพทย์
172 MED6505203S การศึกษาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพสำหรับการวินิจฉัยโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะด้วยวิธีการวิเคราะห์การแสดงออกของยีนในปัสสาวะ ผศ.วิโรจน์ เฉลียวปัญญาวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 1,135,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
173 MET6505130S การศึกษาแสดงออกของ miRNA และ mRNA เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภาวะถูกออกซิไดซ์เกินสมดุลในผู้ป่วยธาลัสซีเมียและหนูธาลัสซีเมีย ผศ.ดร.ขนิษฐา ศรีนวล คณะเทคนิคการแพทย์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 สุขภาพและการแพทย์
174 MED6505096h การศึกษาลักษณะของเชื้อก่อโรค Ralstonia mannitolilytica สายพันธุ์ดื้อยาคาร์บาพีเนม ผศ.ดร.มิ่งขวัญ ยิ่งขจร คณะแพทยศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 470,000 สุขภาพและการแพทย์
175 MET6505111S การศึกษาผลของ Latex C-serum จากยางพาราต่อการต้านแบ่งตัวของ cell line มะเร็งเม็ดเลือด ผศ.ดร.ขนิษฐา ศรีนวล คณะเทคนิคการแพทย์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 สุขภาพและการแพทย์
176 MED6505138S การค้นหาการกลายพันธุ์ซึ่งสามารถใช้เป็นเป้ารักษาสำหรับมะเร็งไตในผู้ป่วยเด็ก ศ.ดร.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา คณะแพทยศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 สุขภาพและการแพทย์
177 ENG6505017a ระบบผลิตอาหารสัตว์อัดเม็ดไขมันต่ำจากผลพลอยได้ของกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟและเมล็ดโกโก้เพื่อชุมชน รศ.ดร.กฤช สมนึก คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 พ.ย.64 - 31 ต.ค.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 450,000 การเกษตร
178 AGR6504028S การปรับปรุงคุณภาพสีของผลิตภัณฑ์กล้วยหอมตาก คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย.64 - 31 มี.ค.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2565 5,000 -
179 POL6505202M โครงการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผศ.ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง คณะรัฐศาสตร์ 12 ต.ค.64 - 6 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2565 5,762,640 -
180 SCI6505182d การใช้แบบแผนจีโนมร่วมกับการแสดงออกของยีนของต้นกระทุเพื่อจำแนกสายพันธุ์ที่ผลิตสารสารโร โดไมรโทน ดร.อลิษา หนักแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 -
181 PHA6505145b ฤทธิ์สมานแผลและต้านอักเสบของตำรับยาสมุนไพรที่มีพืชกระท่อมเป็นส่วนประกอบและการประเมินศักยภาพเบื้องต้นเพื่อใช้ในสัตว์ นางสาวปัญจพร สันทัดเลขา คณะการแพทย์แผนไทย 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 สุขภาพและการแพทย์
182 SCI6504007S การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรต่อการสร้างและสลายไขมันในเซลล์ 3T3-L1 นางสาวธนาภรณ์ เฮงประถม คณะวิทยาศาสตร์ 1 พ.ย.64 - 31 ต.ค.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน พัฒนานักวิจัย (คณะวิทยาศาสตร์) 2565 70,000 สุขภาพและการแพทย์
183 SCI6505087S ประสิทธิภาพของสารสกัดข้าวพื้นเมืองภาคใต้ต่อการลดการสะสมไขมัน การบาดเจ็บของหลอดเลือดและการสะสมของไขมันที่ตับในหลอดทดลองและในหนูอ้วนที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ผศ.ดร.วนิดา สุขเกษศิริ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 722,500 สุขภาพและการแพทย์
184 AGR6505153a การประเมินสาเหตุของการเสื่อมเสียและผลของเฮอร์เดิลเทคนิคต่อการรักษาคุณภาพของเนื้อตาลสุก ผศ.ดร.ดุสิดา หนูทอง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 900,000 ด้านเกษตรและอาหาร
185 SIT6505053S การเสริมสมรรถนะยางธรรมชาติโดยการวัลคาไนซ์ด้วยตัวเอง ใช้เป็นวัสดุคลุมดินในการเกษตร สำหรับทดแทนพลาสติกเพื่ออุตสาหกรรมในอนาคต ผศ.ดร.สุนิสา สุชาติ ผศ.ดร.สุนิสา สุชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 532,000 การเกษตร
186 AGR6504066S ผลของบรรจุภัณฑ์และสภาวะการเก็บรักษาต่อการคงสภาพของน้ำมันปาล์ม คณะอุตสาหกรรมเกษตร 7 ธ.ค.64 - 7 พ.ค.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2565 5,000 -
187 AGR6505153M การยืดอายุและการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือเนื้อตาลสุก ผศ.ดร.ปุณณาณี สัมภวะผล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 0 อาหารและการแปรรูป
188 AGR6505031d การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปโปรตีนสูงจากธัญพืชและเห็ดสำหรับผู้สูงอายุ ผศ.ดร.รชนิภาส สุแก้ว สมัครธำรงไทย คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 450,000 อาหารและการแปรรูป
189 PHA6505125S การศึกษาประสิทธิผลและกลไกการออกฤทธิ์ของสารสำคัญจากพืชตระกูลขิงต่อระบบภูมิคุ้มกัน ผศ.ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 900,000 สุขภาพและการแพทย์
190 ENV6505002a การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามการเปลี่ยนแปลงของเส้นแนวชายฝั่งเกาะภูเก็ต ผศ.ดร.พลชาติ โชติการ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 493,000 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
191 NAT6501002a การพัฒนาดีเอ็นเอบาร์โค้ดของพืชในสกุล Durio spp. ในประเทศไทย ผศ.ดร.กรกช นาคคนอง คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2565 0 -
192 NAT6501002b การประเมินศักยภาพของทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองเพื่อใช้เป็นต้นตอทนแล้ง ผศ.ดร.พลสิทธิ์ สถาผลเดชา คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2565 0 -
193 SCI6505094S ผลของสารสกัดจากใบกระท่อมต่อการเรียนรู้และความจำในหนูถีบจักรที่ถูกตัดรังไข่ รศ.ดร.อุราพร วงศ์วัชรานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 สุขภาพและการแพทย์
194 AGR6505051b อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคอ้วนที่มีส่วนผสมของพืชกระท่อม รศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 สุขภาพและการแพทย์
195 AGR6504030S ผลของลิกโนเซลลูโลไลติกเอนไซม์ต่อการสกัดสารชีวภาพจากรำข้าว คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย.64 - 31 มี.ค.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2565 5,000 -
196 ENG6505017c การใช้ผลพลอยได้จากโกโก้ในอาหาร ต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกร นางสาวนุจิรา ทักษิณานันต์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 450,000 การเกษตร
197 ECO6505088S การให้แรงจูงใจในการให้ feedback ในแพลตฟอร์มออนไลน์: การทดลองทางเศรษฐศาสตร์ ดร.ปฐมวัตร จันทรศัพท์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 583,400 ดิจิทัลและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
198 AGR6505062a ผลของซุปรังนกสกัดต่อการป้องกันการเกิดภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยของผู้สูงอายุในเซลล์เพาะเลี้ยง ดร.วรพนิต จันทร์สุวรรณ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 450,000 ด้านเกษตรและอาหาร
199 NAT6505157M การผลิต และใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์แผนไทยสำหรับการรักษาโรคผิวหนัง รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 0 การเกษตร
200 ENV6505018S การสกัดซิลิกาและโลหะทรานซิชันจากเถ้าเตาเผาขยะเทศบาล ผศ.ดร.คัมภีร์ พ่วงทอง คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 490,000 -
201 AGR6505011b การผลิตแอลฟาและเบต้าไคตินและอนุพันธ์มูลค่าสูงจากวัสดุเศษเหลือโรงงานแปรรูปอาหารทะเลโดยใช้หลักการการสกัดสีเขียวต้นทุนต่ำ ผศ.ดร.วาสนา สุโยธา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 483,300 อาหารและการแปรรูป
202 SCI6505131a อิทธิพลของฤดูกาลเก็บเกี่ยวต่อปริมาณสารพฤกษเคมีและคุณภาพเมล็ดโกโก้ ผศ.ดร.ระวี เจียรวิภา คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 450,000 การเกษตร
203 AGR6504024S การผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพของกลีเซอรอล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย.64 - 31 มี.ค.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2565 5,000 -
204 SCI6505182f ลักษณะสัณฐานวิทยาของเมล็ด การแก้การพักตัว และการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนระหว่างการงอกของเมล็ดพันธุ์กระทุ นางสาวปัทมาวดี คุณวัลลี คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 -
205 NUR6505068S ฟองน้ำยางธรรมชาติบรรจุเจลแอลกอฮอล์ประคบเย็นสำหรับประยุกต์ใช้งานทางการแพทย์ รศ.ดร.กันตพร ยอดใชย คณะพยาบาลศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 400,000 สุขภาพและการแพทย์
206 SAT6505040S การพัฒนายางธรรมชาติเบลนด์ร่วมกับพอลิแลคติกแอซิดและสารตัวเติมอนุภาคนาโนเพื่ออุตสาหกรรมยางสีเขียวในอนาคต รศ.ดร.อโนมา ธิติธรรมวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 528,800 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
207 AGR6504067S การเตรียม สมบัติ และการประยุกต์ใช้ฟิล์มแอกทีฟจากเจลาตินปลา/สควอลีนคอมพอสิตที่เติมอิพิแกลโลคาเทชินแกลเลต (EGCG) และแอลฟาโทโคฟีรอล (?-Tocopherol) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 7 ธ.ค.64 - 7 พ.ค.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2565 5,000 -
208 AGR6505051d การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและกลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดพอลิแซ็กคาไรด์จากเห็ดแครง ในการลดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดของหนูขาวที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ผศ.ดร.วิภาพรรณ ขิมมากทอง คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 900,000 สุขภาพและการแพทย์
209 NAT6501002M ศึกษาศักยภาพการใช้ประโยชน์จากฐานพันธุกรรมทุเรียนพื้นบ้านและเสริมสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านแก่เยาวชนในท้องถิ่น รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2565 0 -
210 MED6505193b การศึกษาไมโครไบโอมบนเนื้อเยื่อมะเร็งของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงชนิด hereditary non-polyposis หรือกลุ่มอาการลินช์ (Lynch syndrome) ผศ.ดร.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 450,000 สุขภาพและการแพทย์
211 AGR6505031b ผลของกระบวนการเอ็กซ์ทรูชันและส่วนผสมต่อโครงสร้างและสมบัติเชิงหน้าที่ของ โปรตีนเกษตรและขนมขบเคี้ยวจากโปรตีนถั่วเขียว ผศ.ดร.ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 450,000 ด้านเกษตรและอาหาร
212 LIA6504095S เรื่องเล่าจากผู้ประกอบการธุรกิจหาดใหญ่: มิติการสื่อสารกับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รศ.ดร.ณฐ อังศุวิริยะ คณะศิลปศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 31 มี.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์ (ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร) 2565 100,000 ชุมชนท้องถิ่น
213 AGR6505062c ประสิทธิภาพของซุปรังนกสกัดต่อการฟื้นฟูสภาพของหลอดเลือดตาจากภาวะเบาหวานขึ้นตา (Diabetic retinopathy) และหลอดเลือดไตจากภาวะโรคไตจากเบาหวาน (Diabetic nephropathy) ในสัตว์ทดลอง ผศ.ดร.วิภาพรรณ ขิมมากทอง คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 900,000 สังคมสูงวัย
214 SCI6505047S การศึกษาผลของการยับยั้งการแสดงออกของยีนก่อภูมิแพ้ Rubber Elongation Factor (REF) และ Small Rubber Particle Protein (SRPP) ในยางพาราด้วยเทคนิค RNA interference (RNAi) ผศ.ดร.พันทิพา รุณแสง คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 สุขภาพและการแพทย์
215 NUR6505083S ผลของสุนัขบำบัดต่อความว้าเหว่ การมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม และกิจกรรมทางกายในผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่บ้านพักคนชรา ผศ.ดร.จันทรา พรหมน้อย คณะพยาบาลศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 313,850 สังคมสูงวัย
216 ENG6505015M พลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและผลพลอยได้จากโรงสกัดน้ำมันปาล์ม รศ.ดร.กฤช สมนึก คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 พ.ย.64 - 31 ต.ค.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 0 พลังงาน
217 AGR6505031f ผลของโปรตีนจากพืชต่อการเจริญและซ่อมแซมเซลล์กล้ามเนื้อสำหรับผู้ออกกำลังกาย ผศ.ดร.นวลพรรณ ศิรินุพงศ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 450,000 สุขภาพและการแพทย์
218 EDU6504046S ผลการใช้หนังสือความจริงเสริมด้วยกระบวนการพัฒนาการอ่านร่วมกับการเรียนรู้แบบทวิภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน เรื่อง คำศัพท์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา คณะศึกษาศาสตร์ 15 พ.ย.64 - 14 พ.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน ทั่วไป (คณะศึกษาศาสตร์) 2565 99,500 ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
219 AGR6504036S ผลของสภาวะการใช้ความดันสูงต่อคุณภาพของน้ำมะพร้าวระหว่างการเก็บรักษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย.64 - 31 มี.ค.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2565 5,000 -
220 SCI6505042S การพัฒนาต้นแบบระบบการตรวจวัดความเร็วของอัตราการไหลของเลือดผ่านหลอดนำเลือดด้วยการเรียนรู้เชิงลึกผ่านโทรเวชกรรมอัตโนมัติ ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการรักษาด้วยเครื่องไตเทียม ผศ.เถกิง วงศ์ศิริโชติ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 สุขภาพและการแพทย์
221 IPS6505119S ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รศ.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ สถาบันสันติศึกษา 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 1,127,840 สังคมพหุวัฒนธรรม การศึกษา
222 ENG6505016 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประชากรในพื้นที่แหล่งกำเนิดไฟ ดร.ธรรมสินธ์ อิงวิยะ คณะแพทยศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 421,800 สุขภาพและการแพทย์
223 SCI6505143c การพัฒนานวัตกรรมอนุภาคชีวนาโนเพื่อนำสารออกฤทธิ์สำคัญจากสมุนไพร ข้ามผ่าน blood-brain barrier และออกฤทธิ์ในอวัยวะเป้าหมายแบบมุ่งเป้า รศ.ดร.พรทิพย์ ประพันธ์พจน์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 897,497 สุขภาพและการแพทย์
224 SCI6504006S การใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์เพื่อศึกษาโครงสร้างประชากรของแมลงหวี่ Drosophila ananassae ในประเทศไทย นายมรรษภูมิ เดชเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ 1 พ.ย.64 - 31 ต.ค.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน ทั่วไป (คณะวิทยาศาสตร์) 2565 150,000 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
225 LAM6505141S ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนและผู้ประกอบการเพื่อยกระดับรายได้จากกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนเกาะแรต จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวนงค์รัตน์ แสนสมพร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 การท่องเที่ยว
226 AGR6505031a การทดสอบการแพ้ของโปรตีนถั่วเขียวในหนูทดลอง ผศ.ดร.จุฑา ทาคาฮาชิ ยูปันคิ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 450,000 -
227 PHA6505136S องค์ประกอบทางเคมีและตำแหน่งสะสมอนุพันธ์ทริสออกซาโซลมาโครไลด์ในเนื้อเยื่อฟองน้ำ Penares cf. nux รศ.ดร.อนุชิต พลับรู้การ คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
228 SAT6505037a การพัฒนาวัสดุยางดูดซับน้ำมันจากเศษยางในกระบวนการผลิตยางพารา ผศ.ดร.นาบิล หะยีมะแซ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 231,700 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
229 SCI6505099S น้ำยางไฮบริดพอลิยูริเทนจากยางธรรมชาติเพื่อใช้งานเป็นสารเคลือบสมรรถนะสูง รศ.ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 การเกษตร
230 ENG6505069S ไฮโดรชาร์จากกากหมักชีวมวลลิกโนเซลลูโลสด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มัลคาร์บอไนเซชั่นแบบน้ำหมุนเวียนเพื่อการเกษตร ผศ.ดร.บุญญา ชาญนอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 470,500 พลังงาน
231 SCI6505102S วิวัฒนาการเชิงโมเลกุลของ Vibrio parahaemolyticus สายพันธุ์ระบาดทั่วโลกที่แยกได้จากผู้ป่วยในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในทวีปเอเชีย โดยการวิเคราะห์คริสเปอร์ และ VNTR หลายตำแหน่ง ผศ.ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 สุขภาพและการแพทย์
232 SAT6505037c การใช้ประโยชน์จากถ่านชีวมวลจากกระบวนการพลาสมาแก๊สซิฟิเคชั่นเศษเหลือปาล์มเป็นสารตัวเติมเสริมแรงในยางธรรมชาติและยางรีเคลม ผศ.ดร.สุบฮาน สาและ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 483,700 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
233 SCI6505182h การพัฒนาสูตรปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการปลูกพืชกระทุตามมาตรฐาน GAP ผศ.ดร.จุฑารัตน์ เอี้ยวกฤตยากร คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 -
234 SIT6505036S การเพิ่มค่าพลังงานความร้อนต่อหน่วยน้ำหนักของเม็ดพลังงานจาก white pellet เป็น black pellet ของไม้ยางพาราให้เทียบเท่าถ่านหินทดแทนพลังงานนิวเคลียร์ที่ปลอดภัยเพื่อการผลิตไฟฟ้าและในอุตสาหกรรมเพื่ออนาคต ผศ.ดร.บัญญัติ เฉิดฉิ้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 พลังงาน
235 SCI6505114d การเตรียมตัวดูดซับเชิงประกอบจากยางธรรมชาติเหลือทิ้งที่เติมเซลลูโลสดัดแปรจากทะลายปาล์มเปล่า ผศ.ดร.ชวนพิศ ขาวคง คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 202,484 ด้านเกษตรและอาหาร
236 SCI6504043S ระบบวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการผู้ป่วยของสถานพยาบาล ด้วยเทคนิคปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ ดร.น้ำทิพย์ ตระกูลเมฆี คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน นวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ (คณะวิทยาศาสตร์) 2565 284,080 สุขภาพและการแพทย์
237 NAT6505171S การศึกษาลักษณะพันธุกรรมและโครงสร้างพันธุกรรมของไก่พื้นเมืองในพื้นที่ภาคใต้ ดร.พิชญานิภา พงษ์พานิช คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 -
238 AGR6505051a การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักโดยใช้พอลิเมอร์ชนิดเกิดเจลเองบรรจุสารสกัดส้มแขก ศ.ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 สุขภาพและการแพทย์
239 IPS6505118S ความคิดและการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพของคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ชายแดนใต้ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย นางสาวนิวดี สาหีม สถาบันสันติศึกษา 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 517,000 สังคมพหุวัฒนธรรม การศึกษา
240 ENV6505026d นวัตกรรมการย่อยสลายไมโครพลาสติกในทะเลด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ ผศ.ดร.กมลธรรม อ่ำสกุล คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 250,000 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
241 ENG6505074S การศึกษาวิจัยการฟื้นฟูชายฝั่งด้วยวิธีการเสริมหาดในพื้นที่หาดภูเก็ต ผศ.พยอม รัตนมณี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 1,700,000 -
242 MED6505161S โครงการปรับปรุงกระบวนการออกแบบต้นแบบท่อใสถ่างขยายสำหรับผ่าตัดสมอง ผศ.ดร.อนุกูล แก้วบริสุทธิ์สกุล คณะแพทยศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 สุขภาพและการแพทย์
243 ENG6505015c กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงอิมัลชัน ดีเซล-ไบโอดีเซล-ไบโอออยล์ ด้วยเทคโนโลยีคาวิเทชันและทดสอบในเครื่องยนต์ดีเซลแบบฉีดตรง รศ.ดร.กฤช สมนึก คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 พ.ย.64 - 31 ต.ค.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 900,000 พลังงาน
244 AGR6505031c การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมจากโปรตีนพืชโดยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน รศ.ดร.ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 450,000 อาหารและการแปรรูป
245 SAT6505174S การกระตุ้นความต้านทานต่อโรคลำต้นเน่าจุดสีน้ำตาลหรือโรคลำต้นแคงเกอร์ในต้นแก้วมังกร (Hylocereus undatus) โดยการใช้สารที่ผลิตได้จากเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ร่วมกับไคโตซาน (Chitosan) ดร.ณัฏฐากร วรอัฐสิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 359,350 การเกษตร
246 SCI6505143b ผลของสารสกัดสมุนไพรต่อการรักษาและชะลอความเสื่อมของเซลล์ระบบประสาทและสมอง โดยใช้ C.elegans เป็นต้นแบบ ดร.ณัฏฐาภรณ์ ณ นคร คณะเทคนิคการแพทย์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 450,000 สุขภาพและการแพทย์
247 MET6505109S ไฮโดรเจลที่ตอบสนองต่ออุณหภูมิเพื่อใช้เป็นวัสดุชีวภาพที่ส่งเสริมการเพิ่มจำนวนของเซลล์กระดูกและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย สำหรับใช้รักษาโรคกระดูกอักเสบติดเชื้อ ผศ.ดร.เด่นนภา แซ่หล่อ คณะเทคนิคการแพทย์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 สุขภาพและการแพทย์
248 SCI6501014a ความหลากหลาย การกระจาย และนิเวศวิทยาเบื้องต้นของทรัพยากรชีวภาพบนบกและในน้ำจืดในเกาะพระทอง นายเรืองฤทธิ์ พรหมดำ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.69 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2565 0 -
249 ENG6505016a คุณลักษณะของหมอกควันข้ามแดนจากแหล่งกำเนิด: PM1 และ PM0.1 ผศ.ดร.ระชา เดชชาญชัยวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 784,482 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
250 MED6505096b การยับยั้งเชื้อ Enterobacteriaceae ที่ดื้อต่อยาคาร์บาพีเนมโดยเทคโนโลยี CRISPR-Cas9 รศ.ดร.ศรัญญู ชูศรี คณะแพทยศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 471,110 สุขภาพและการแพทย์
251 ENG6505080S การสังเคราะหฺ์ฟิล์มสังกะสีออกไซด์พื้นผิวที่สะท้อนน้ำบนเหล็กกัลวาไนซ์ด้วยกระบวนการอะโนไดซิ่ง ผศ.ดร.สมใจ จันทร์อุดม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 -
252 MED6505195S ความสัมพันธ์ระหว่างการกลายพันธุ์ระดับเนื้อเยื่อกับผลการรักษาเชิงอัตรารอดชีพหลังผ่าตัด ในผู้ป่วยเด็กซึ่งเป็นมะเร็งนิวโรบลาสโตมา ศ.ดร.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา คณะแพทยศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 1,081,300 ด้านสุขภาพการแพทย์
253 ENG6505072S การวิเคราะห์ธรณีเคมีเพื่อศึกษาศักยภาพทางด้านแหล่งปิโตรเลียมของหินยุคเพอร์เมียนและไทรแอสซิก นางสาวหทัยชนก วัฒนศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 พลังงาน
254 IPS6505137S การพัฒนารูปแบบการสนับสนุนฟื้นฟูอดีตผู้ถูกควบคุมตัวด้วยกฎหมายพิเศษกลับคืนสู่สังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยใช้วิธีการทางพฤติกรรมศาสตร์ นางสาวจิราภรณ์ เรืองยิ่ง สถาบันสันติศึกษา 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 757,220 สังคมพหุวัฒนธรรม การศึกษา
255 MED6505043S การพัฒนานวัตกรรมเพาะเลี้ยงออร์แกนอยด์มะเร็งต่อมลูกหมากระยะลุกลามเพื่อการประยุกต์ใช้ในการรักษามะเร็งแบบการแพทย์แม่นยำ ดร.ภาสรัตน์ คงขาว คณะแพทยศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 สุขภาพและการแพทย์
256 SCI6505116S การพัฒนาแผ่นฟิล์มพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตในการกรองอนุภาคไวรัสและจุลินทรีย์ก่อโรค ผศ.ดร.กมลธรรม อ่ำสกุล คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 276,000 สุขภาพและการแพทย์
257 PHA6505022a การพัฒนาระบบนำส่งยาต้านวัณโรคชนิดใหม่ไปยังถุงลมปอด ศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 450,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
258 SCI6505008S การตอบสนองทางสรีรวิทยาและการปรับตัวในระดับยีนของสาหร่าย Halimeda macroloba Decaisne ต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้น ผศ.ดร.จารุวรรณ มะยะกูล คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 173,600 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
259 MED6504017S ความถี่ของพาหะอัลฟ่าธาลัสซีเมีย และการวิเคราะห์ระดับโมเลกุลเพื่อหาอัลฟ่าธาลัสซีเมียที่ยังไม่ทราบชนิดในผู้ที่เป็นโรคฮีโมโกลบินเอชหรือฮีโมโกลบินบาร์ทส์ไฮดรอปฟีตาลิสในประเทศไทยด้วยเทคนิค Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MLPA) ดร.วณิชชา เทพาขันธ์ คณะแพทยศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 31 มี.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน ทุนอุดหนุนการวิจัยสุขภาพ (คณะแพทยศาสตร์) 2565 350,660 ด้านสุขภาพการแพทย์
260 SCI6505066S การขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของ 4 จังหวัดชายแดนใต้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน ผศ.ดร.สุทธิดา รักกะเปา คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 900,000 สังคมพหุวัฒนธรรม การศึกษา
261 ENG6505065S วัสดุคอมโพสิตทนไฟจากผงไม้ยางพาราและพลาสติกรีไซเคิลสำหรับงานโครงสร้าง ศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 499,240 -
262 AGR6505151a องค์ประกอบ และคุณสมบัติของปลิงทะเลขาวที่เพาะเลี้ยงเปรีบบเทียบกับปลิงทะเลขาวในธรรมชาติ และการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ผศ.ดร.ปุณณาณี สัมภวะผล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 900,000 อาหารและการแปรรูป
263 MET6505128S การเปรียบเทียบโปรตีโอมิกส์ของโปรตีนก่อแพ้ในน้ำยางพาราสายพันธุ์ RRIM600 RRIT251 และ RRIT3904 รศ.ดร.หาญศึก บุญเชิด คณะเทคนิคการแพทย์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 สุขภาพและการแพทย์
264 LIA6504046S เครือข่ายกองทุนการเงินชุมชนต่อการประสานพลังในสภาวะวิกฤตโควิด : การวิจัยเชิงอนาคต รศ.ดร.วันชัย ธรรมสัจการ คณะศิลปศาสตร์ 15 พ.ย.64 - 14 พ.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์ (ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร) 2565 100,000 ชุมชนท้องถิ่น
265 AGR6504025S ผลของกระบวนการแปรรูปแบบพาสเจอไรเซชั่น และการใช้ความดันสูงต่อคุณภาพน้ำกาแฟพร้อมดื่ม คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย.64 - 31 มี.ค.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2565 5,000 -
266 AGR6504035S ผลของชนิดของสารเคลือบที่รับประทานได้ต่อคุณภาพและการอมน้ำมันของชิ้นมันสำปะหลังทอด คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย.64 - 31 มี.ค.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2565 5,000 -
267 AGR6504023S ผลของฟลาวข้าวและฟลาวมันสำปะหลังต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของผลิตภัณฑ์พาสต้าปราศจากกลูเตน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย.64 - 31 มี.ค.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2565 5,000 -
268 SCI6504008S การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อราของสารเคอร์คิวมินอยด์และเคอร์คิวมินอะนาล็อกต่อเชื้อไฟทอปธอรา พาล์มิโวราที่ก่อโรคในทุเรียน นางสาวกิติยา เอกเชวง คณะวิทยาศาสตร์ 1 พ.ย.64 - 31 ต.ค.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน พัฒนานักวิจัย (คณะวิทยาศาสตร์) 2565 70,000 การเกษตร
269 TAE6505097a การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสงของ Ag/AgX/Bi2MoO6 และ Ag/AgX/Bi2WO6 (X = Cl Br และ I) สําหรับกําจัดสีย้อม รศ.ดร.อนุกร ภู่เรืองรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 450,000 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
270 SCI6504012S อุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานหลักการไทรโบอิเล็กทริกสำหรับการประยุกต์ใช้กับระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง นายภาณุ ไทยนิรมิตร คณะวิทยาศาสตร์ 1 พ.ย.64 - 31 ต.ค.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน พัฒนานักวิจัย (คณะวิทยาศาสตร์) 2565 70,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
271 NUR6505129S ผลของการใช้เครื่องนวดฝ่าเท้าอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการไหลเวียนเลือดของผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มที่มีข้อจำกัดการเคลื่อนไหว รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 848,000 สุขภาพและการแพทย์
272 ENG6505016M การศึกษามลพิษข้ามแดนของฝุ่นละอองขนาดละเอียดมาก ผลกระทบต่อสุขภาพจากไฟป่าพรุอินโดนีเซีย และกระบวนการสร้างพลังของชุมชนในพื้นที่ ผศ.ดร.ระชา เดชชาญชัยวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 9 ต.ค.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 0 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
273 MAN6505077S การเสริมสร้างความยั่งยืนแก่ภาคประชาสังคมในการสร้างสันติภาพ กรณีศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ผศ.ดร.ฆายนีย์ ช. บุญพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 450,000 ชุมชนท้องถิ่น
274 AGR6505051j แพคตินและ แพคติกโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกเมล่อนและคุณสมบัติการเป็นพรีไบโอติก ผศ.ดร.อัจฉรา ธรรมรัตน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 สุขภาพและการแพทย์
275 SCI6505041S เครื่องมือวินิจฉัยโรคแบบบูรณาการสำหรับการตรวจจับปรสิตมาลาเรียในเซลล์เม็ดเลือดโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง ผศ.เถกิง วงศ์ศิริโชติ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 499,400 สุขภาพและการแพทย์
276 NAT6505157b การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของตำรับยาสมุนไพรไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบในการรักษาโรคผิวหนัง ผศ.ดร.ธัญญลักษณ์ ศิริยงค์ คณะการแพทย์แผนไทย 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 266,000 สุขภาพและการแพทย์
277 ENV6505076S การรีไซเคิลแบบ zero waste สำหรับแผงแสงอาทิตย์ระดับห้องปฏิบัติการ ผศ.ดร.มนตรี เลื่องชวนนท์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 พลังงาน
278 SAT6505050S การพัฒนาฟิล์มยางพาราต้านแบคทีเรียเพื่อเสริมสมรรถนะใหม่ให้ผลิตภัณฑ์จากการจุ่มในอนาคต ผศ.ดร.นาบิล หะยีมะแซ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 การเกษตร
279 SAT6505063S การพัฒนายางธรรมชาติวัลคาไนซ์สมรรถนะใหม่ที่สามารถรีไซเคิลได้ ซ่อมแซมได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.สุบฮาน สาและ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 510,800 การเกษตร
280 SCI6505045S การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดปริมาณโปรตีนก่อแพ้ในนํ้ายางธรรมชาติด้วยวิธีทางกายภาพ ทางเคมี และ เอนไซม์ ดร.สุมาลี อบเชย คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 สุขภาพและการแพทย์
281 ENG6505071S การเตรียมนาโนเซลลูโลสจากวัสดุเหลือทิ้งเพื่อใช้เป็นสารเติมแต่งในวัสดุพอลิเมอร์ นายวีรเดช กีรติธนวิทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
282 AGR6505055d ฤทธิ์ต้านการอักเสบในลำไส้ของเครื่องแกงในเซลล์เพาะเลี้ยง ผศ.ดร.ธัญญรัศม์ อุทัยพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 450,000 สุขภาพและการแพทย์
283 NAT6505025d การเก็บรักษาพันธุกรรมในหลอดทดลองของกาแฟโรบัสต้าพันธุ์พื้นเมืองและโกโก้ที่ปลูกในภาคใต้ของประเทศไทย ดร.ทัศนี ขาวเนียม คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 460,000 -
284 AGR6505151b การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอในการจาแนกสายพันธุ์ปลิงทะเลและผลิตภัณฑ์ปลิงทะเลแปรรูป ผศ.ดร.วราพร วรรณนา คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 450,000 ด้านเกษตรและอาหาร
285 PHA6505197S การเพิ่มความสามารถในการเก็บรักษาดอกไม้หลังการเก็บเกี่ยว ที่เคลือบด้วยอิมัลชันจาก เซลลูโลสนาโนคริสตัลจากกากปาล์ม ผศ.ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
286 SCI6505027S เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าร่วมกับพอลิเมอร์รอยพิมพ์ประทับระดับโมเลกุลสำหรับการตรวจวัดแอนติเจนต่อมลูกหมาก รศ.ดร.อาภรณ์ นุ่มน่วม คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 สุขภาพและการแพทย์
287 SCI6504011S การปรากฏของเปปไตด์ที่คล้าย Gonadotropin-releasing hormone (GnRH) ในระบบประสาทส่วนกลางและรังไข่ปูทะเล (Scylla olivacea) นางสาวนารีนาท มุนีรังสี คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน พัฒนานักวิจัย (คณะวิทยาศาสตร์) 2565 70,000 ด้านเกษตรและอาหาร
288 SCI6505049S การตรวจสอบย้อนกลับในอาหารแปรรูปจากปลาทะเลและผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิค DNA barcoding ดร.อลิษา หนักแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 การเกษตร
289 AGR6505055e การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เชิงรุกที่เติมสารสกัดจากเครื่องแกงและการประยุกต์ใช้ในการยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร รศ.ดร.เถวียน วิทยา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 450,000 อาหารและการแปรรูป
290 EDU6504045S ผลการใช้บทเรียนมัลติมีเดีย วิชาภาษาไทย เรื่อง คำศัพท์พื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง รศ.ดร.คณิตา นิจจรัลกุล คณะศึกษาศาสตร์ 15 พ.ย.64 - 14 พ.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน ทั่วไป (คณะศึกษาศาสตร์) 2565 90,300 ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
291 VET6505126S ผลการต่อต้านการติดเชื้อไวรัส tilapia lake ในเซลล์สมองปลานิลของสารเคอคูมิน ผศ.ดร.ทิพยรัตน์ มูสิกะเจริญ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 598,900 การเกษตร
292 CMS6505144S การพัฒนาตัวชี้วัดและระบบติดตามสถานการณ์การสื่อสารในสื่อออนไลน์และชุมชนเพื่อความสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมและการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ คณะวิทยาการสื่อสาร 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 1,124,000 สังคมพหุวัฒนธรรม การศึกษา
293 ENG6505084a การผลิตไบโอดีเซลอย่างต่อเนื่องแบบ 2 ขั้นตอนโดยใช้ท่อผสมสถิตและถังปฏิกรณ์แบบแยกกลีเซอรอลอย่างต่อเนื่อง ดร.ทรงธรรม โพธิ์ถาวร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 297,000 อาหารและการแปรรูป
294 SCI6505189S การใช้สัญญาณทางสรีรวิทยาเป็นตัวบ่งชี้สภาวะเครียดในมนุษย์ นางดนิตา อธิวิวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
295 SCI6505188S การพัฒนาชุดทดสอบไบโอเซนเซอร์สำหรับระบุชนิดของสัตว์จากนมและผลิตภัณฑ์นมเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยในอาหาร รศ.ดร.ฐิติกา กิจพิพิธ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 900,000 ด้านเกษตรและอาหาร
296 ENV6505026f โครงการวิเคราะห์พฤติกรรมและมาตรการลดขยะพลาสติกและจัดการขยะที่ต้นทาง จังหวัดภูเก็ต ดร.จันทินี บุญชัย คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 470,000 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
297 SAT6505037d การดีวัลคาไนซ์เศษยางไนไตรล์จากอุตสาหกรรมถุงมือยางและการใช้ประโยชน์ในยางธรรมชาติลดไฟฟ้าสถิตย์ ผศ.ดร.ซีตีไซยีดะห์ สายวารี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 237,930 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
298 AGR6504029S การพัฒนาผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อบดจากเห็ดแครง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย.64 - 31 มี.ค.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2565 5,000 -
299 NAT6505196S ผลของความเครียดจากแสง ธาตุอาหารและศัตรูพืชต่อความสามารถทางอัลลีโลพาที การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวในภาคใต้ของไทย ผศ.ดร.เสาวภา ด้วงปาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 462,300 ด้านเกษตรและอาหาร
300 AGR6505153c การเก็บเกี่ยวเพคตินจากน้ำทิ้งในระหว่างการทำตาลยี และการประเมินคุณสมบัติของเพคตินที่ได้ ผศ.ดร.ปุณณาณี สัมภวะผล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 450,000 อาหารและการแปรรูป
301 SCI6501016b ชีววิทยาของดอกและนิเวศวิทยาการถ่ายละอองเกสรของปาล์มสาคู (Metroxylon sagus Rottb) ในภาคใต้ของประเทศไทย ผศ.ดร.โสภาค จันทฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.69 ยุติโครงการวิจัย เงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2565 0 -
302 SCI6505114M การศึกษาการจัดการขยะจากอุตสาหกรรมปาล์มนํ้ามันและอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราเพื่อ เพิ่มมูลค่าและผลิตเป็นวัสดุ สารเคมี และเชื้อเพลิงชีวภาพ ผศ.ดร.นีรนุช ภู่สันติ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 0 ด้านเกษตรและอาหาร
303 ENG6505005S การพัฒนาปัจจัยการปลดปล่อยอนุภาคฝุ่นละอองขนาดละเอียดและขนาดละเอียดมากจากการเผาไหม้ไฟป่าในภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศไทยเพื่อการจัดทำบัญชีการปลดปล่อยมลพิษและการชี้บ่งแหล่งกำเนิดของอนุภาคฝุ่นละออง ผศ.ดร.ระชา เดชชาญชัยวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
304 AGR6505112d การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบอาหาร อาหารสุขภาพ และเครื่องดื่ม ผศ.ดร.วรพงษ์ อัศวเกศมณี คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 948,042 ด้านเกษตรและอาหาร
305 AGR6505112a การสำรวจพันธุ์เหลียง และการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช คุณค่าทางโภชนาการ ชนิดและปริมาณสารออกฤทธิ์ สารสำคัญต่อการเป็นอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพ รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 948,042 การเกษตร
306 AGR6505010S การหาสารยับยั้งเชื้อราเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของ Ganoderma spp. สาเหตุโรคลำต้นเน่าของปาล์มน้ำมัน รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
307 LIA6505207S โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามกับการเพิ่มทักษะการอ่านภาษาไทย (PISA) ด้วยแบบเรียนเฉพาะกิจจากนิทานมุสลิม นายวิฑูรย์ เมตตาจิตร คณะศิลปศาสตร์ 7 ม.ค.65 - 6 ม.ค.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ 2565 300,000 ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
308 DEN6505075M นวัตกรรมโครงร่างทดแทนกระดูก แผ่นกั้นกระดูก และสารสกัด เพื่อการรักษาการสูญเสียกระดูกบริเวณใบหน้า และขากรรไกร รศ.ณัฐวุฒิ เทือกสุบรรณ คณะทันตแพทยศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 0 สุขภาพและการแพทย์
309 AGR6505155a การสกัดน้ำมันกุ้งที่มีคอเลสเตอรอลต่ำจากหัวกุ้งขาวแวนนาไมด์และสกัดแอสตาแซนธินจากน้ำมันกุ้งเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบฟังก์ชัน ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 2,300,000 ด้านเกษตรและอาหาร
310 SAT6505039g การใช้ประโยชน์จากเปลือกกล้วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ ดร.ใบศรี สร้อยสน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 254,823 -
311 NAT6505003M โรคอุบัติใหม่ของพืชและแมลงศัตรูในสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 0 การเกษตร
312 MED6504073S ความผิดปกติระดับโมเลกุลและลักษณะทางคลินิกของฮีโมโกลบินผิดปกติในภาคใต้ของประเทศไทย ดร.วณิชชา เทพาขันธ์ คณะแพทยศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 31 พ.ค.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน ทุนอุดหนุนการวิจัยสุขภาพ (คณะแพทยศาสตร์) 2565 159,900 ด้านสุขภาพการแพทย์
313 EDU6504041S การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการงานประชุมวิชาการระดับชาติ: กรณีศึกษาการจัดประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายบูคอรีย์ แก้วกับทอง คณะศึกษาศาสตร์ 15 พ.ย.64 - 15 พ.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน ทั่วไป (คณะศึกษาศาสตร์) 2565 0 -
314 MED6505193c การศึกษาไมโครไบโอมบนเนื้อเยื่อมะเร็งของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่แบบพันธุกรรมชนิด familial adenomatous polyposis (FAP) ผศ.ดร.นัฐ ตัณศิลา คณะเทคนิคการแพทย์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 450,000 สุขภาพและการแพทย์
315 SCI6505182e การศึกษาราเอนโดไฟต์ในต้นพืชกระทุ ผลของราต่อการเจริญของต้นพืชกระทุ และสารออกฤทธิ์ที่ได้จากรา ดร.ลักขณา กัณหะยูวะ วิงก์ฟิลด์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 ด้านเกษตรและอาหาร
316 ENG6505079S การศึกษาพฤติกรรมทางกลของการเชื่อมซ่อมอะลูมิเนียมผสมเกรด 6082-T6 ที่ใช้สำหรับตู้ โดยสารรถไฟโดยกรรมวิธีการเชื่อมมิก รศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 -
317 AGR6505156a การเตรียมเปปซินและทริปซินจากกระเพาะและม้ามของปลาทูน่าที่มีความคงตัวระหว่างการเก็บรักษาเพื่อช่วยในการย่อยอาหารโปรตีนของผู้ป่วยที่มีความบกพร่องในการย่อย ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 474,000 อาหารและการแปรรูป
318 DEN6505075a การใช้โครงร่างทดแทนกระดูกโพลีเมอร์-เซรามิค ร่วมกับแผ่นกั้นโพลีเมอร์แบบใหม่ ที่ผลิตด้วยการพิมพ์สามมิติ สำหรับรักษารอยวิการของกระดูกขากรรไกร ด้วยวิธีคืนสภาพกระดูก รศ.ณัฐวุฒิ เทือกสุบรรณ คณะทันตแพทยศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 480,000 สุขภาพและการแพทย์
319 HUM6505167S การพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้บริการข้อมูลระบบแผนที่ออนไลน์ด้านศิลปวัฒนธรรมและชุดความรู้ความจริงเสมือนของเมนูอาหารสำรับปัตตานี สำหรับการท่องเที่ยวเชิงอาหารบนเส้นทางวัฒนธรรมเมืองปัตตานี ผศ.วุฒิพงษ์ แสงมณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 470,000 การท่องเที่ยว
320 NUR6505178S การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสายสัมพันธ์และความกตัญญูของเยาวชนเพื่อการส่งเสริมความมีคุณค่าในตนเอง และการลดภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ รศ.ดร.กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 466,600 สุขภาพและการแพทย์
321 SCI6505048S ศึกษาแบบแผนจีโนมและวิเคราะห์ระดับการแสดงออกของยีนด้วยเทคโนโลยี NGS ในข้าวพื้นเมืองภาคใต้ 14 สายพันธุ์ ดร.อลิษา หนักแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 900,000 การเกษตร
322 AGR6504027S การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สำเร็จรูปชนิดก้อน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย.64 - 31 มี.ค.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย อก. (โครงงานนักศึกษา) 2565 5,000 -
323 TTM6505034S การสำรวจการกระจายพันธุ์ของคนทีสอทะเล (Vitex trifolia L. subsp. litoralis Steenis) บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง และการศึกษาการควบคุมคุณภาพ ฤทธิ์ทางชีวภาพและความเป็นพิษของสารสกัดและน้ำมันคนทีสอทะเล นางสาวจุฬาลักษณ์ โชคไพศาล คณะการแพทย์แผนไทย 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 490,500 สุขภาพและการแพทย์
324 SAT6505037M การเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากอุตสาหกรรมยางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางเพื่อตอบโจทย์เศรษฐกิจแบบองค์รวม รศ.ดร.อโนมา ธิติธรรมวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 0 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
325 SAT6505039M นวัตกรรมจากกล้วยกล้วยพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ของประเทศไทย: ส่วนประกอบเชิงฟังก์ชันและอาหารเพื่อสุขภาพ ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ แก้วมณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 0 อาหารและการแปรรูป
326 ENV6505002M การติดตามสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการการใช้พื้นที่เกาะภูเก็ตอย่างยั่งยืน ผศ.ดร.มนัสวัณฏ์-แสงศักดา ภัทรธำรง คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 0 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
327 ENG6505020S การผลิตไบโอดีเซลจากกากตะกอนน้ำมันปาล์มผ่านตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ชนิดกรดด้วยเครื่องปฏิกรณ์ไฮโดรไดนามิกคาวิเทชัน รศ.ดร.กฤช สมนึก คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 พ.ย.64 - 31 ต.ค.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 พลังงาน
328 LAM6505132S การพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวปทิดา โมราศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 482,000 การท่องเที่ยว
329 SCI6505143a การศึกษาเพื่อค้นหาสารออกฤทธิ์ชนิดอื่นและประเมินฤทธิ์ของสารออกฤทธิ์จากเห็ดแครง (Schizophyllum commune) ผศ.ดร.ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 442,503 สุขภาพและการแพทย์
330 SCI6505100S แผ่นแปะใสจากน้ำยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยอะคริเลตมอนอเมอร์ รศ.ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 สุขภาพและการแพทย์
331 SAT6505039a การกระจายพันธุ์และการใช้ประโยชน์ของกล้วยพื้นเมืองภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย ผศ.ดร.เกศริน มณีนูน คณะการแพทย์แผนไทย 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 332,515 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
332 SCI6505095b ผลของความเครียดจากอุณหภูมิสูงต่อการผลิตขั้นต้นและสรีรวิทยาของสาหร่ายทะเล ผศ.ดร.สุธินี สินุธก คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 480,000 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
333 SCI6504005S การจำแนกประเภทของหุ้นภายใต้โมเดลแบล็ค-โชลส์ นายกิตติศักดิ์ ชุมพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ 10 พ.ย.64 - 31 ส.ค.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน พัฒนานักวิจัย (คณะวิทยาศาสตร์) 2565 70,000 ดิจิทัลและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
334 SCI6504010S การศึกษาการย่อยสลายทางชีวภาพของยางธรรมชาติดัดแปรเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการของเสียจากยางธรรมชาติ นางเพชรดาพัชญ์ บุญสุข คณะวิทยาศาสตร์ 1 พ.ย.64 - 31 ต.ค.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน พัฒนานักวิจัย (คณะวิทยาศาสตร์) 2565 70,000 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
335 SCI6505107S กลไกการคงอยู่ของแบคทีเรียเรืองแสง Vibrio campbellii ในสภาพแวดล้อมของโรงเพาะฟักลูกกุ้งและแนวทางการควบคุมเชื้อที่ยั่งยืน ผศ.ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.67 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
336 TAE6505097b การพัฒนาตัวเร่งเชิงแสงคอมพอสิทแมกนีเซียมอลูมิเนทสปิเนลเพื่อการกำจัดสีย้อม รศ.ดร.สุเมธา สุวรรณบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 450,000 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
337 SIT6505117S การสร้างประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกันในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้ ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 ดิจิทัลและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
338 AGR6505055b ฤทธิ์ทางชีวภาพและการปรับปรุงสูตรของเครื่องแกงเพื่อเป็นอาหารสุขภาพ รศ.ดร.สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 900,000 ชุมชนท้องถิ่น
339 SCI6505095a ผลของความเครียดจากอุณหภูมิสูงต่อการผลิตขั้นต้นและสรีรวิทยาของหญ้าทะเล ผศ.ดร.พิมพ์ชนก บัวเพชร คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 480,000 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
340 AGR6505011c การผลิตกาบาจากเชื้อ Lactobacillus futsaii CS3 โดยใช้สารอาหารราคาถูกและวัสดุเศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเล รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 483,300 อาหารและการแปรรูป
341 MED6505177S การกลายพันธุ์ตามสายเลือดของยีนซึ่งเกี่ยวข้องกับมะเร็งเซลล์บุผิวของเต้านมในสตรีสามจังหวัดชายแดนใต้ ผศ.ดร.กัญญนัช กนกวิรุฬห์ คณะแพทยศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 900,000 สุขภาพและการแพทย์
342 SCI6505060S การดัดแปลงเซลล์ภูมิต้านทานเพื่อนำไปสู่การรักษาโรคติดเชื้อโดยใช้เทคนิคทางวิศวกรรมโปรตีน นางสาวเพราพิมพ์ ลิ่มสกุล คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 1,194,500 สุขภาพและการแพทย์
343 TAE6505097M การพัฒนาวัสดุชนิดใหม่สำหรับการกำจัดมลสารในน้ำ รศ.ดร.อารีย์ ชูดำ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 0 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
344 AGR6505051e คุณสมบัติในการต้านโรคเบาหวานของผงใบเหลียง ผศ.ดร.จุฑา ทาคาฮาชิ ยูปันคิ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 สุขภาพและการแพทย์
345 SCI6505148S การพัฒนาตัวรับรู้อัจฉริยะในสายสวนปัสสาวะเพื่อการตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีแบบต่อเนื่องและให้ผลทันท่วงที นายอิทธิพล จีระพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 สุขภาพและการแพทย์
346 NAT6505003c ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อแมลงดูดเลือดศัตรูคนและสัตว์ในเขตร้อน: พฤติกรรมและความไวต่อสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ดร.กราญ์จนา ถาอินชุม คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 การเกษตร
347 SCI6505182M แผนงานวิจัยการผลิตพืชกระทุเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 0 -
348 ENV6505106M การพัฒนาเครื่องมือติดตามความหลากหลายทางชีวภาพในทะเลจากร่องรอยทางดีเอ็นเอ (eDNA) และปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดร.เมธิณี อยู่เจริญ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 0 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
349 SCI6505147S การพัฒนาชุดเซ็นเซอร์ไฟฟ้าเคมีอัจฉริยะส่วนบุคคลเพื่อตรวจสารปนเปื้อนในอาหารที่ให้ผลทันทีและแม่นยำ นายอิทธิพล จีระพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 อาหารและการแปรรูป
350 NAT6505146S ศักยภาพในการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวในสภาวะแล้ง และนวัตกรรมการจัดการเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าที่เหมาะสม รศ.ดร.วิชัย หวังวโรดม คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 223,800 การเกษตร
351 SCI6505131M วิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและการประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มมุลค่าพืชโกโก้ นายเอกราช นวลละออง คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 0 การเกษตร
352 SCI6501014M การส่งเสริมการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศในเกาะพระทองโดยบูรณาการงานวิจัยทรัพยากรท้องถิ่นและกิจกรรมชุมชนเชิงรุก นายเรืองฤทธิ์ พรหมดำ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.69 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2565 0 -
353 ENV6505026c การศึกษาการกระจายตัวของแหล่งขยะที่ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาตอนล่างโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยคลองอู่ตะเภาและลุ่มน้ำย่อยฝั่งตะวันออก (เมืองสงขลา) ผศ.ดร.พลชาติ โชติการ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 570,000 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
354 SCI6505061c ศึกษาผลของสารสกัดและสาหร่ายพวงองุ่นที่ผ่านการหมักต่อการเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ และภูมิคุ้มกันของไรแดงเทศ ผศ.ดร.ศรัณยา พีระเกียรติขจร คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 180,000 สุขภาพและการแพทย์
355 ENV6505106a การสร้างต้นแบบวิธีการศึกษาร่องรอยทางดีเอ็นเอ (eDNA) เพื่อการติดตามทางชีวภาพ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 300,000 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
356 PHA6505022e การพัฒนาไมโครพาร์ทิเคิลที่มีสารสกัดเหง้าขมิ้นชันและไคโตซานสำหรับใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อในทางเดินอาหาร รศ.ดร.สุวิภา อึ้งไพบูลย์ คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 900,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
357 AGR6505151c การศึกษาประชากรราและไวรัสในราในปลิงทะเล และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ได้จากราในปลิงทะเล ดร.ลักขณา กัณหะยูวะ วิงก์ฟิลด์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 450,000 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
358 MET6505142S การตรวจความเข้ากันได้ของเลือดด้วยจีโนไทป์ในผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่ต้องรักษาโดยการรับเลือด ดร.ณัฐดา ต้นวงศ์ คณะเทคนิคการแพทย์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 สุขภาพและการแพทย์
359 SCI6505122S เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าสำหรับการตรวจวัดไนโตรฟูแรน รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2565 500,000 การเกษตร
360 PHA6505022c การพัฒนายาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในช่องปากโพวิโดนไอโอดีน รศ.ดร.ขวัญจิต อึ๊งโพธิ์ คณะเภสัชศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 450,000 ด้านสุขภาพการแพทย์
361 AGR6505033S ยางธรรมชาติแป้งเทอร์โมพลาติกจากการผสมวัสดุเชิงประกอบ เพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุชนิดใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรจุภัณฑ์ยืดหยุ่นชนิดใหม่ในอุตสาหกรรมอนาคต ดร.ลดาวัลย์ สงทิพย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 463,000 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
362 DEN6505075d ประสิทธิภาพของสารสกัดจากต้นยางพาราในการกระตุ้นการสร้างหลอดเลือด ศ.ดร.ปริศนา ปริพัฒนานนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 456,000 สุขภาพและการแพทย์
363 NAT6505120S การปรับปรุงพันธุ์ข้าวไร่ไม่ไวแสง ผลผลิตและคุณภาพสูง และการทดสอบพันธุ์ข้าวไร่ในแปลงเกษตรกร รศ.ดร.วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 250,000 การเกษตร
364 SCI6505182g การใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อเพิ่มศักยภาพการขยายพันธุ์และการผลิตสารโรโดไมรโทนของกระทุ ดร.ทัศนี ขาวเนียม คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 500,000 -
365 NAT6505025c การผลิตต้นพันธุ์กาแฟโรบัสต้าพื้นเมืองด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผศ.ดร.สุรีรัตน์ เย็นช้อน คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 460,000 -
366 SCI6505095c ผลของความเครียดจากอุณหภูมิสูงต่อการผลิตขั้นต้นและสรีรวิทยาของปะการังและซูแซนเทลลี ดร.เมธิณี อยู่เจริญ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 490,000 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
367 ENG6505057S ไบโอแอคทีฟเซรามิกเปลือกหุ้มผสมพอลิเมอร์สำหรับงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก ผศ.ดร.มัทนา ฆังคะมโณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 288,000 สุขภาพและการแพทย์
368 ENG6505016b การพยากรณ์การเคลื่อนที่ของหมอกควันข้ามแดนสู่ภาคใต้ของประเทศไทยด้วยแบบจำลอง WRF-Chem ดร.ธนาธิป ลิ่มนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 2565 243,718 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม